Miestny poplatok za komunálne odpady sa od 1. JANUÁRA 2021 zvyšuje

Miestny poplatok za komunálne odpady sa od 1. JANUÁRA 2021 zvyšuje

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY SA OD 1. JANUÁRA 2021 ZVYŠUJE

Od 1. januára 2021 sa podobne ako v okolitých mestách aj v meste Sereď upravuje výška miestneho poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby (obyvateľov rodinných domov a bytových domov) z doterajších 27,07 €/osoba/rok na 29,64 €/osoba/rok. Navýšenie o 2,57 € na osobu odráža zvýšené náklady mesta na zvoz komunálnych odpadov v roku 2020.

 

 

POPLATNÍK

VÝŠKA POPLATKU

Fyzická osoba s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo užívajúca nehnuteľnosť v meste Sereď

29,64 €/osoba/rok

Fyzická osoba staršia ako 62 rokov

24,00 €/osoba/rok

Držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

24,00 €/osoba/rok

Fyzická osoba v hmotnej núdzi

9,00 €/osoba/rok

Prehľadná tabuľka poplatkov za komunálny odpad aj so schválenými úľavami pre vybrané skupiny obyvateľov na rok 2021:

 

 

 

 

 

 

V prípade, že na úľavu máte nárok ale ešte ste si ju neuplatnili, môžete tak urobiť vyplnením tlačiva „Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ dostupného v tlačenej forme na Mestskom úrade v Seredi a v elektronickej podobe na webe mesta – www.sered.sk. Tlačivo je potrebné podať na Oddelenie životného prostredia MsÚ, kancelária č. 4.

Pre ďalšie informácie môžete volať na telefónne čísla 031/789 23 92 kl. 279 a 0948 340 037.

 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY SA OD               1. JANUÁRA 2021 ZVYŠUJE