Sociálna pomoc mesta Sereď svojim obyvateľom

Sociálna pomoc mesta Sereď svojim obyvateľom

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková    

Pre obyvateľov, s trvalým pobytom v meste Sereď, sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie finančných príspevkov v rôznych životných situáciách a tiež na sociálne služby.  O finančné príspevky si môžu žiadať obyvatelia, voči ktorým mesto nevykazuje pohľadávky.

Jednorazové sociálne dávky

Na decembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva schválili poslanci nové „Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok“. Na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi má nárok obyvateľ mesta, ktorý poberá opakovanú dávku v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zdokladuje, že mal okrem bežných výdavkov aj mimoriadne výdavky najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby a liečebné náklady.  Obyvatelia, ktorí sa ocitli v stave náhlej núdze, majú možnosť požiadať o jednorazovú sociálnu dávku v prípade, že ich postihla živelná pohroma, alebo im zomrel blízky príbuzný a mali výdavky na pohreb. V prípade náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, nemôže príjem žiadateľa prekročiť 3-násobok sumy životného minima. V prípade výdavkov na pohreb musí mať žiadateľ príjem nižší ako 1,65-násobok sumy životného minima. Výška životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je aktuálne 214,83 €. Jednorazovú sociálnu dávku poskytuje mesto aj obyvateľom, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody, alebo výkonu väzby.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Žiadateľ o príspevok pri narodení dieťaťa musí mať trvalý pobyt v Seredi minimálne rok pred narodením dieťaťa, druhý rodič najneskôr v deň podania žiadosti. Výška príspevku je 200 € na dieťa. O príspevok môže žiadateľ požiadať najskôr 60 dní od narodenia dieťaťa a najneskôr do 9 mesiacov od narodenia dieťaťa. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že minimálne jeden z rodičov musí byť zamestnaný a matka dieťaťa musela pravidelne navštevovať gynekologickú poradňu.

Príspevok na stravovanie seniorov

Mesto poskytuje aj príspevok vo výške 60 centov na jedno teplé jedlo denne. Príspevok sa poskytuje seniorom, ktorí majú zabezpečovanú stravu dodávateľským spôsobom a

·         dovŕšili vek 70 rokov alebo

·         poberajú k dôchodku dávku v hmotnej núdzi alebo

·         sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Sociálne služby

Obyvateľom, ktorí sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc inej osoby, zabezpečuje mesto opatrovateľskú službu cez pracovné dni v rozsahu minimálne 2 hodiny/denne a maximálne 7,5 hodiny/denne. Poplatok za túto službu je 1,50 € za hodinu opatrovateľskej služby. Vďaka projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď“, do ktorého sa mesto Sereď úspešne zapojilo, sa nám podarilo získať do rozpočtu mesta už viac ako 371 tisíc eur na krytie nákladov na opatrovateľskú službu. Projekt trvá od januára 2019 a končí vo februári 2021.

Obyvatelia, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie a podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú možnosť využiť služby v mestom zriadenej Nocľahárni pre ľudí bez domova, ktorá je k dispozícii od 15. decembra 2020 do 15. marca 2021 na Školskej ul. 1. Za poplatok 80 centov má klient zabezpečené ubytovanie, jednoduchú stravu a možnosť vykonať si osobnú hygienu.

Bližšie informácie o sociálnej pomoci mesta Sereď a o sociálnych službách získate na Mestskom úrade, na referáte pre sociálnu oblasť, číslo dverí 6, alebo na webovom sídle mesta Sereď www.sered.sk v sekcii Služby.

 

 

 

Sociálna pomoc mesta Sereď svojim obyvateľom Sociálna pomoc mesta Sereď svojim obyvateľom Sociálna pomoc mesta Sereď svojim obyvateľom