Úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach. Rodičia budú platiť menej

Úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach. Rodičia budú platiť menej

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na decembrovom rokovaní schválili novelu VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
 
Potreba  novelizovať toto nariadenie vznikla z dôvodu, že do platnosti vstupuje novela školského zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  K týmto zmenám patrí zjednotenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Touto úpravou by sa mala odstrániť „diskriminácia“ pri stanovovaní výšky mesačného príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ, pretože obce na Slovensku určovali rôznu výšku príspevku deťom mladším ako tri roky, voči deťom a ich zákonným zástupcom, ktorí nemajú trvalý pobyt v danej obci a pod.
 
Mesto Sereď v pôvodnom nariadení malo rôznu výšku príspevkov pre rôzne skupiny detí, prípadne pre rôzny čas účasti detí na vzdelávaní:
 
a) za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roka 20,00 €
b) za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €
c) za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 €; tento príspevok uhrádza zákonný zástupca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky
 
Poslanci po novom schválili jednotnú sumu pre všetky deti navštevujúce materské školy na území mesta Sereď v čiastke 20,00 €.
 
 
Ďalšie zmena, ktorú poslanci schválili je zrušenie poplatku v školskom klube detí počas ranných hodín. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú ranných činností školského klubu do začiatku vyučovania, mali výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 3,75 € za dieťa za každý mesiac. Keďže v ranných hodinách navštevuje klub nízky počet detí a trávia tu v priemere 20-30 minút, vychovávateľky počas tejto doby iba strážia deti ale nerobia ranné činnosti. Na základe požiadaviek riaditeliek základných škôl, poslanci vypustili povinnosť zákonného zástupcu uhrádzať poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD počas ranných hodín do začiatku vyučovania.
 
 
 
Poslednou zmenou je úprava výšky režijných poplatkov na stravovanie. V súčasnosti je stanovená výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni  4,00 € za stravníka na mesiac. Rovnakú réžiu majú žiaci, ktorí odoberajú obed, obed + desiatu alebo iba desiatu. Na základe požiadaviek riaditeliek škôl poslanci MsZ na rokovaní odsúhlasili  novú výšku príspevku na réžie v školskej jedálni a to v sume 1,00 € pre stravníkov, ktorí odoberajú len desiatu.
 
Novela všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť od 1. januára 2021.
 
 
Úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach. Rodičia budú platiť menej