Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2020

Mestské zastupiteľstvo     mestský úrad    
Decembrového rokovania Mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení boli PhDr. Michal Hanus, MUDr. Miroslav Bucha a Mgr. Marcel Královič. Na návrh poslanca Ing. arch. Kráľa bol z rokovania stiahnutý bol č. 15 – Žiadosť o súhlas k obstaraniu urbanistickej štúdie resp. žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Sereď (lokalita OV-10).       
Na decembrovom rokovaní poslanci rozhodli a schválili:
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení. Hlavná kontrolórka Mgr. Horváthová informovala poslancov o splnení uznesenia č. 249/2020 – nájomná zmluva na nájom pozemku na Jasnej ul. bola podpísaná a o splnení uznesenia č. 250/2020 – dodatok k nájomnej zmluve o zníženie výmery prenajatého pozemku bol podpísaný. K splneniu uznesení prišlo po odoslaní materiálov poslancom. Ostatné uznesenia sú v plnení
- Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri čerpaní finančných prostriedkov vynaložených na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19. Mesto vynaložilo finančné prostriedky vo výške  38 506 €, zo štátu boli refundované finančné prostriedky vo výške 32 863 €. Na riešenie mimoriadnej situácie prispela finančnými prostriedkami aj spoločnosť Amazon.  
- Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019 a 2020.  Hlavná kontrolórka Mgr. Horváthová konštatovala, že neprišlo k splneniu prijatých opatrení, ktoré vyplynuli z kontroly odmeňovania zástupcu primátora mesta. Opakovane odporúčala zabezpečiť splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov.
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021. V pláne sú okrem pravidelných kontrol aj tematické kontroly: kontrola zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta, kontrola poskytovaných dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta, kontrola nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta, s.r.o. a kontrola dodržiavania VZN č. 8/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta.
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. Projektový manažér Ing. Bíro informoval o aktuálnych zmenách v projektoch: V projekte zníženia energetickej náročnosti a rekonštrukcia MsÚ bola realizovaná posledná platba. Začalo sa s realizáciou stavebných prác v projekte dostavby MŠ D. Štúra. V projekte regenerácie vnútrobloku D.Štúra prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. Uskutočnilo sa prvé stretnutie komisie, na ktorom boli prerokované otázky vizualizácie a stvárnenia repliky sochy legionára.
- VZN mesta Sereď č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď. Schválením VZN sa upravila výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, ktorá predstavuje sumu finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam zapracovaných v V., VI. a VII. zmene rozpočtu mesta.
- VZN mesta Sereď č. 13/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď. Prijatím nariadenia prišlo k zjednoteniu poplatkov za dieťa v materskej škole bez ohľadu na jeho vek, miesto trvalého pobytu či počas prázdnin. Poslanci schválili jednotnú sadzbu 20 € mesačne, ďalej zníženie poplatkov za režijné náklady v školských jedálňach a neplatenie poplatkov v školských kluboch pre deti, ktoré školský klub navštevujú iba v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania.
-  VZN mesta Sereď č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prijatím nariadenia sa od 1.1.2021 zvýšil poplatok na sumu 29,64 €/osoba a rok. Občania v hmotnej núdzi majú poplatok vo výške 9 €/osoba/rok. Pre občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zostáva výšky poplatku na sume 24 €/osoba/rok. Dôvodom na zvýšenie poplatku je nárast nákladov na odpadové hospodárstvo.
- 7. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2020. Bolo potrebné aktualizovať príjmy a výdavky škôl a školských zariadení v súvislosti s poskytnutím transferu na vzdelávanie, zahrnúť do rozpočtu Domu kultúry výdavky na Betlehem a výdavky na modernizáciu internetového vybavenia ZUŠ. Mimoriadne prostriedky boli poskytnuté na odmeny zamestnancov škôl v súvislosti s COVID-19. Z MŠ SR bola poskytnutá dotácie na vybavenie školských jedální. Všetky tieto zmeny bolo potrebné zahrnúť do jednotlivých programov v rozpočte mesta Sereď.
- Viacročný vyrovnaný rozpočet mesta Sereď na roky 2021 – 2023, ktorý počíta s príjmami a výdavkami v roku 2021 vo výške 15 695 022 €, poslanci schválili jednohlasne. Prednosta úradu Ing. Krajčovič uviedol, že rozpočet bol pripravovaný tak ako po minulé roky podľa poslednej dostupnej prognózy podielových daní. Zabezpečené sú všetky kultúrno – spoločenské ako aj športové akcie mesta – okrem mestského plesu. Mesto Sereď v roku 2021 počíta s investičnými akciami: dokončenie oddychovej zóny na Mlynárskej ul. – kryté trhovisko, parkoviská pri Sokolovni a pri železničnej stanici s krytými stanovišťami na bicykle, spoluúčasť mesta na projekte kaštieľa, výstavba futbalového štadiónu, projekčná príprava na cyklotrasu od mosta k mostu, rozšírenie MŠ na ul. D.Štúra o 2 triedy, vybavenie pre odborné učebne na ZŠ J.A.Komenského, rekonštrukcia vnútrobloku na ul. D.Štúra. Rozpočet mesta počíta aj s novými investíciami: nové kamery, nový SW a HW pre kybernetickú bezpečnosť, rekonštrukcia sociálnych bytov na Trnavskej ul., rekonštrukcia pamätníka II. svetovej vojny, replika pamätníka legionára, opravy chodníkov, dokončenie verejného osvetlenia v Hornom Čepeni a výdavky v školách a školských zariadeniach mesta, vrátane rekonštrukcie atletickej dráhy na ZŠ Fándlyho.
- Rozpočet mestom založených organizácií na rok 2021: Správy majetku mesta Sereď, s.r.o., Mestského bytového podniku Sereď, s.r.o. a Našej domovej správy, s.r.o.
- Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktoré sa v roku 2021 budú konať 18.2., 22.4., 24.6., 16.9., 4.11. a 9.12.
- Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok. Vedúca organizačného oddelenia PhDr. Adamčíková informovala, že zmeny sa týkajú jednoznačného definovania obyvateľov mesta Sereď, ktorí majú výlučné právo na poskytovanie jednorazových sociálnych dávok z rozpočtu mesta. Dokument tiež jednoznačne definuje výdavky žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Zmena sa týka aj žiadateľa o jednorazovú sociálnu výpomoc, ktorý má výdavky na pohreb blízkeho rodinného príslušníka. Jeho príjem nesmie prekročiť hranicu 1,65 násobku životného minima.
- Zámer nájmu pozemku na Dolnočepeňskej ul.  o výmere cca 12 m2 poslanci na návrh Ing. arch. Kráľa odložili na ďalšie rokovanie zastupiteľstva z dôvodu potreby dopracovania materiálu a zistenia inžinierskych sietí pod pozemkom.
- Nájom pozemku vo výmere 15 m2 na Školskej ul. z dôvodu, že je na pozemku zriadené prestrešené parkovacie miesto pre vozidlo ambulantnej záchrannej služby spoločnosti LSE - Life Star Emergency s.r.o. so sídlom v Limbachu za cenu 10 €/m2/rok.
- Nájom pozemku vo výmere 6 313 m2 v k.ú. Stredný Čepeň z dôvodu, že ide o pozemok nachádzajúci sa v objekte vo vlastníctve spoločnosti  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. so sídlom v Bratislave za cenu 1 €/m2/rok, s podmienkou uhradenia odplaty za užívanie pozemku bez právneho titulu. Nájom pozemku bol schválený na dobu určitú od 1.1.2021 do 31.12.2023.
- Prevod pozemku vo výmere 90 m2 na rohu ulíc 8. mája a Podzámskej z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky M. Vaculovej za cenu 28 €/m2.
- Prebytočnosť majetku mesta – 2 mobilných basketbalových košov v celkovej hodnote 13 500 € a ich zapožičanie Obchodnej akadémii v Seredi na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2023 bezodplatne?
Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, kompletnú informatívnu správu o činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva