Otázky a odpovede na interpelácie prednesené poslancami na mestskom zastupiteľstve dňa 10. 12. 2020

Mestský úrad     mestský úrad    
Poslanec Dušan Irsák sa pýta:
 
1. Zverejňovanie interpelácii!
Z akého dôvodu neboli interpelácie zo zasadania MsZ v Seredi  zo dňa  12.11.2020 zverejnené v Seredských novinkách? Doterajšia prax bola taká, že vždy boli v tomto médiu zverejňované.
Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ dňa 12. 11. 2020 boli primátorom podpísané a poslancom odoslané 25.11.2020.  Závierka na odoslanie článkov do decembrového čísla SN 2020 bola  v piatok 20.11.2020. O zaradení článkov do tlačených SN nie je možné rozhodovať skôr ako vzniknú.
 
2. COVID 19. Povinné testovanie.
Mesto zo svojho rozpočtu malo na testovanie vynaložiť sumu 38 506.28 €.  Žiadam Vás o informáciu, koľko z  tejto sumy a kedy Mestu Sereď  preplatil štát?
 
Čiastka 38tis € čo uvádzate je celková suma vynaložená mestom Sereď v boji s COVID-19 za 1.vlnu pandémie, priebežne ďalšie náklady v súvislosti s COVID-19 ako aj príprava mesta Sereď na avizované 2 kolá celoplošného testovania.
-náklady mesta Sereď vynaložené na opatrenia proti šíreniu vírusu CKOVID-19  v prvej vlne boli mestu Sereď refundované Ministerstvom vnútra SR v čiastke  22 628,06 € dňa 27.11.2020
-za 1 kolo celoplošného testovania sme z Ministerstva vnútra SR dostali 3.12.2020 čiastku 9 669,61 €  
 
3. Koľko finančných prostriedkov vynaložilo Mesto Sereď v priemere  na  jednu testovanú osobu?
 
Mesto Sereď nemá takúto štatistiku. Nikdy sme ju nerobili a nebol na to žiadny dôvod. Pripravovali sme sa na avizované minimálne 2 kolá celoplošného testovania. Bolo len jedno. Okrem toho sme robili 2 kolá testovania našich opatrovateliek.
 
4. Enviromentálna záťaž, na pozemkoch mesta Sereď v lokalite Malý Háj.
 
Interpelujem Vás p. primátor v mene obyvateľom mesta, a to ako zodpovednú osobu, aké  kroky k riešeniu tohto problému urobilo Mesto Sereď?
 
Podľa našich informácií Slovenská inšpekcia životného prostredia začala okamžitú kontrolu na predmetnom mieste už 28. septembra 2020. S konateľom spoločnosti komunikujeme niekoľkokrát za týždeň. Podľa jeho informácií, posledný kontakt mal s inšpekciou pre 3 týždňami, kedy odovzdal ďalšie inšpekciou požadované dokumenty. A volali sme aj my na inšpekciu, kedy budeme mať výsledky kontroly. Do dnešného dňa ich ešte nemáme.
O plastoch, uložených na podnikateľovi prenajatom pozemku mesta, treba uviesť, že o nich vieme. Sú určené na výrobu izolačných dosiek. Vyrábané budú  z plastov + tetrapakov a biologicky rozložiteľného odpadu pozbieraného v meste Sereď. Recyklačná linka nutná na túto výrobu bola pre opatrenia súvisiace s COVID–19 pozdržaná v Nemecku. Aj potrebné povolenia v tejto „pandemickej dobe“ akosi dlhšie trvajú vybaviť.
                                                                                                        
     Ing. Martin Tomčányi
     primátor mesta Sereď