Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 17.12.2020

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 17.12.2020

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ

zo dňa 17.12.2020

.......................................................................................................................................................

Od soboty 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5. hodiny bude platiť zákaz vychádzania.

 Z tohto zákazu platí viacero výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania, cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,

3. cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť,

4. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (eshop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,

5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

6. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

7. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

10. cestu osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

11. cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti a cestu späť,

12. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

13. cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť,

14. pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,

15. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

16. cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11.,

17. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb,

18. cestu dieťaťa, rodiča dieťaťa, rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody do centra pre deti a rodiny/z centra pre deti a rodiny, ak je dôvodom tejto cesty stretnutie s dieťaťom, pobyt dieťaťa u rodiča dieťaťa, príbuzného dieťaťa alebo inej blízkej osoby alebo odborná pomoc,

19. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov;

 

·         Mobilné odberné miesto (MOM) na Kasárenskej ul. v Seredi bude otvorené aj počas vianoc vždy v pracovných dňoch

v čase od 10:00 do 12:00 a od 12:45 do 18:00 hod.

 

Mobilné odberné miesta v blízkom okolí:

MOM Trnava, (Medirex, a.s.), areál Mestskej polikliniky, Starohájska ul.  6755/2, Trnava

MOM Trnava, Veľkokapacitné mobilné odberové miesto, Parkovisko, Rybníková  592/1 Trnava

            MOM Galanta, Areál NsP Svätého Lukáša, Hodská  373/38, Galanta v pracovných dňoch  7:30-11:30

·         Mestský úrad v Seredi bude od 21. decembra 2020 minimálne do 10.01.2021 zatvorený. Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie na adrese mu@sered.sk alebo telefonickej komunikácie.

           Kontakty na Mestský úrad v Seredi:

o   Spojovateľka  031/789 2392  Tel. ústredňa 031/789 2094

o   Primátor mesta: 0905 601 174

o   Zástupca primátora mesta: 0905 592 707

o   Organizačné oddelenie: 0905 556 879

o   Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880

o   Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841

o   Oddelenie úz. plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166

o   Finančné oddelenie: 0918 450 855

o   Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853

o   Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167

·         Právne poradenstvo pre občanov mesta dňa 21.12.2020 je na mestskom úrade zrušené.

·         Zberný dvor bude otvorený v sobotu 19.12.2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod., od 22.12.2020 bude do odvolania zatvorený.

·         Mestské trhovisko bude v sobotu 19.12.2020 uzatvorené.

·         Kino Nova bude od 19.12.2020 uzatvorené

·         Mesto Sereď ako zriaďovateľ rozhodol o prerušení prevádzky materských škôl v čase zimných prázdnin - od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 vrátane. V tomto termíne sú zatvorené všetky základné školy, materské školy, základná umelecká škola, školské kluby detí, centrá voľného času a školské jedálne zriadené mestom Sereď.

·         Mestská poliklinika pracuje do 23. decembra 2020 v štandardnom režime, medzi sviatkami bude pracovať v pohotovostnom režime s jedným všeobecným lekárom v čase od 7:00 do 14:00 hod.

 

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 17.12.2020