Na Obchodnej akadémii v Seredi už aj duálne... „Pracuj – študuj – zarábaj“

Na Obchodnej akadémii v Seredi už aj duálne... „Pracuj – študuj – zarábaj“

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Mariana Kamenská    

Na Obchodnej akadémii v Seredi už aj duálne...

 

„Študuj – praxuj – zarábaj“

 

Obchodná akadémia Sereď poskytuje odbornú prípravu žiakov - ako budúcich pracovníkov na pozíciách stredného manažmentu, ktorí sú  schopní vykonávať obchodno-podnikateľské funkcie v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejnej správy. Škola zabezpečuje ekonomické vzdelávanie už 46 rokov. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame moderné metódy vyučovania - tvorivé zážitkové učenie "Škola hrou", odborné exkurzie, prednášky, workshopy, on-line výučbové programy na predmety bankovníctvo, manažment, cvičná firma, aplikovaná ekonómia, finančná gramotnosť, daňová sústava. Osobitnú pozornosť venujeme výučbe predmetu účtovníctvo, kde žiaci pracujú na účtovníckych programoch z praxe -  programy firmy KROS, účtovnícky program verejnej správy IBEU, portály Daňové centrum, Mzdové centrum, portál Finančnej správy a iné.  Teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté v škole si žiaci overujú a zdokonaľujú počas dvojtýždňovej odbornej praxe u zamestnávateľov v 3. a 4. ročníku štúdia.

 

Od školského roka 2020/2021 sa škola zapojila do  systému duálneho vzdelávania (SDV).

Obchodná akadémia v Seredi je jednou z 31 SOŠ v pôsobnosti TTSK, ktorá je zapojená do SDV.

Škola má podpísané duálne zmluvy s 15 zamestnávateľmi. Účtovnícke firmy: E-consulting Slovakia, s. r. o, Bratislava, KOLOS Trnava, s  r. o., Michal Urban – CG Centrum, Trnava.

S firmou CROSSROADS SLOVAKIA, s. r. o., Galanta – zaoberá sa prácou s mládežou, organizuje športové podujatia a rôzne športové aktivity, vypracováva projekty na uvedené aktivity.

Spolupracujeme aj s verejnou správou. V rámci duálneho vzdelávania v tejto oblasti  sú našimi partnermi:  Mestský úrad Sereď, Obecný úrad Dolná Streda, Obecný úrad Váhovce, Obecný úrad Gáň, Obecný úrad Pata, Obecný úrad Vinohrady nad Váhom, Obecný úrad Šalgočka, Obecný úrad Šúrovce, Obecný úrad Zemianske Sady. Spolupracujeme aj v oblasti cestovného ruchu – partner  Hotel Tevel Sládkovičovo.

V tomto školskom roku sa do SDV zapojilo 14 žiakov prvého ročníka.

Škola pri realizácii duálneho vzdelávania úzko spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá vysoko pozitívne hodnotí prácu a výsledky školy.  Kladné ohlasy na SDV majú aj  žiaci a zamestnávatelia zapojení v SDV. Dôkazom tohto tvrdenia je aj to, že žiaci a rodičia prejavili už v prvom roku vysoký záujem o zapojenie sa do SDV.

Čo je prínosom pre žiaka:

ü  Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.

ü  Nadobudnutie pracovných návykov a osvojenie si firemnej kultúry.

ü  Finančné a sociálne benefity (župné štipendium – v 1. ročníku štúdia 50 € mesačne, duálna BUS karta – počas všetkých štyroch rokov štúdia bezplatná prímestská preprava žiakov  autobusmi v rámci TTSK, podnikové štipendium + platená produktívna práca, strava).

ü  Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

Veríme, že sa nám aj v budúcom školskom roku podarí naďalej rozvíjať takúto formu spolupráce so zamestnávateľmi a umožníme tak našim žiakom vzdelávať sa v SDV. Iba tak budeme vedieť dosiahnuť náš cieľ, ktorým je: „Úspešný absolvent, ktorý nájde široké uplatnenie na trhu práce a spokojný zamestnávateľ, ktorý nájde kvalitného  odborne  pripraveného absolventa." 

 

Na Obchodnej akadémii v Seredi už aj duálne...  „Pracuj – študuj – zarábaj“Na Obchodnej akadémii v Seredi už aj duálne...  „Pracuj – študuj – zarábaj“