Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení

Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Vlastníci a užívatelia pozemkov v ochrannom pásme elektrických vedení by v súvislosti s kríkmi a stromami nemali zabúdať na svoje zákonné povinnosti.
K nim patrí udržiavať kríky a stromy v tomto pásme, ako aj priamo pod vedeniami do zákonom danej výšky a šírky. Je to v prvom rade pre bezpečnosť ľudí, ale aj ochranu ich majetku a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.
 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. preto v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľnosti' na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivost' prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2021 .
 
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.
 
Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 30.11.2020 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu. Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zsdis.sk.
 
Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany Životného prostredia (najmä zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov.
 
Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi Žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred ďakuje za spoluprácu.
 Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení