Tretie miesto Serede v kategórii Ekologický čin roka 2019

Tretie miesto Serede v kategórii Ekologický čin roka 2019

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
„Ekologický čin roka" je krajská súťaž so záujmom o zachovanie kvalitného životného prostredia v regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity, ktorú vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj už deviaty rok po sebe.  Jedným z víťazov tejto súťaže za rok 2019 bolo aj mesto Sereď.
 
Ocenenie Trnavského samosprávneho  kraja za ekologický čin roka 2019 si vo štvrtok 19. novembra 2020 prevzala Ing. Katarína Navrátilová a Bc. Zuzana Vohláriková.
 
Mestský úrad Sereď realizuje viacero environmentálnych činností za ktoré ocenenie záskalo. V rámci aktivít,  ktoré pravidelne mesto zabezpečuje je napríklad výsadba nových stromov na území mesta. V roku 2019 bolo takto vysadených 36 kusov listnatých stromov. Mesto zorganizovalo aj dva semináre pod názvom „Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny“ a „Základný kurz rezu stromov“.
 
Novinkou je aj pilotný projekt zavlažovania stromov špeciálnymi vakmi TREEGATOR. Objem vaku je 55 litrov a pomalé vytekanie vody z neho umožňuje pozvoľné vsakovanie vlhkosti do pôdneho profilu. Ďalšou veľmi prospešnou činnosťou je plán revitalizácie priestoru na pohrebisku formou zriadenia vsypovej lúky. Dôležitou súčasťou VZN o pohrebiskách je ochrana prírody a podpora biodiverzity bez použitia pesticídov.
 
V širšom kontexte ochrany a tvorby životného prostredia mesto Sereď pripravilo pre základné školy program, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov v oblasti odpadového hospodárstva, najmä na dotrieďovanie odpadu. Až 280 žiakov sa zúčastnilo 1. konferencie „Poznaj odpad, ktorý tvoríš“. Navyše mesto  celý rok pravidelne informuje občanov o triedení odpadov, systéme zberu a spôsobe nakladania s odpadom na internetovej stránke Seredských noviniek.
 
V neposlednom rade prebiehala likvidácia odpadov v katastri mesta Sereď najmä v záhradkárskej oblasti. V roku 2019 v meste zaznamenali desať nelegálnych skládok odpadov, pričom sa mestu podarilo odstrániť ich prevažnú časť na vlastné náklady. Mesto sa dlhodobo venuje aj čisteniu verejných priestranstiev, a tiež zrevitalizovalo hrádzu rieky Váh.
Tretie miesto Serede v kategórii Ekologický čin roka 2019Tretie miesto Serede v kategórii Ekologický čin roka 2019