Malí bádatelia

Malí bádatelia

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Z.Kuciaková, Mgr. M.Takáčová    
Tento rok sa naša škola zapojila do projektu Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR spolu s ďalšími organizáciami. Bol to už sedemnásty ročník a prebiehal v období od 9. – 15. 11. 2020. Centrum Biovied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov našim žiakom poskytol prezentáciu pod názvom Ty a Tvoj mikrosvet, v ktorej sa žiaci zo 4.A oboznámili s mikroorganizmami, s novodobým vírusom, s významom dezinfekcie a prevencie nielen v aktuálnom období. Spomínaná inštitúcia zapožičala aj misky so živnou pôdou, ktoré slúžili na demonštráciu prítomnosti mikroorganizmov na povrchoch predmetov dennej potreby a rúk. Žiaci porovnávali  ich množstvo pri kašli s použitím rúška, bez rúška, pri neumytých rukách, po použití mydla a dezinfekcie. Po týždni žiaci s Mgr. Takáčovou, ktorá projekt na škole organizovala,  vzorky vyhodnotili a dospeli k záveru, že opatrenia na ochranu pred mikroorganizmami majú svoj význam! Žiakov táto aktivita veľmi zaujala, cítili sa ako mladí vedci, čo umocnilo aj prostredie, v ktorom pracovali – v novej prírodovednej učebni.
Projekt  prírodovednej učebne našej školy sa stal jedným z úspešných projektov v súťaži, ktorú vyhlásila  spoločnosť SAMSUNG  Galanta. Úspešní uchádzači  dostali grant na svoj projekt vo výške 10 000.- €.  Cieľom projektu, s názvom „Prírodovedná učebňa - miesto objavov“,  je podpora prírodovedného vzdelávania a rozvoj prírodovednej gramotnosti  žiakov. Táto oblasť má totiž na našej škole dlhoročnú tradíciu. Učebňa je  vybavená  didaktickými pomôckami, ktoré zvyšujú atraktivitu vyučovacieho procesu, zlepšujú znalosť žiakov v prírodovednej gramotnosti prostredníctvom bádateľsky orientovanej výučby.
Učebňu využívajú žiaci 1. stupňa a 5. ročníka v predmetoch prvouka, prírodoveda a biológia naplno a efektívne.  Prváci napríklad na tvorbu projektov na tému „Cesta do školy“, projekty si aj odprezentovali. Druháci pri preberaní učiva o čase si mohli každý jeden na hodinkách ukázať čas. V treťom ročníku preberali učivo o kolobehu vody v prírode pomocou názorných magnetických obrázkov, ako pomôcku využili aj meteorologickú stanicu. Štvrtáci pri preberaní učiva o ľudskom tele využili zase modely ľudského tela ...
Veľkým plusom učebne je, že žiaci si môžu pomôcky nielen pozrieť, ale aj chytiť do ruky, vyskúšať, pracovať s nimi, a tak na základe vlastného zážitku pochopiť ako to všetko funguje.          
Veríme, že aktivitami v tejto učebni nielen vzbudíme u žiakov záujem o prírodovedu či biológiu, ale zároveň podporíme malých bádateľov, aby mohli svoj talent ďalej rozvíjať, objavovať dosiaľ nepoznané a tieto vedomosti ďalej využiť v prospech ľudstva i planéty.                                                                                               
Malí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádateliaMalí bádatelia