Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vedúci oddelenia životného prostredia.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vedúci oddelenia životného prostredia.

Mestský úrad     mestský úrad    

   Mesto Sereď

                        so sídlom:   Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

                       v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta 

 OZNAMUJE,  že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 vedúci oddelenia životného prostredia

 

A. Náplň práce:

Ø  zodpovedá za činnosť oddelenia po stránke odbornej v oblasti zelene, ovzdušia, odpadov, poplatkov, detských ihrísk, pohrebísk, túlavých a nebezpečných psov,

Ø  zodpovedá za činnosť oddelenia po stránke organizačnej a personálnej (zamestnanci oddelenia životného prostredia a zberného dvora),

Ø  zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta, za svoju časť rozpočtu,

 

B. Kvalifikačné predpoklady:                                  

Ø  vysokoškolské vzdelanie I a II. stupňa – výhodou zameranie na životné prostredie,

Ø  prenesený výkon štátnej správy platný podľa vyhlášky č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie,

Ø  odborná  prax minimálne 3 rokov, prax v riadení vítaná.

,

C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti: 

Ø  znalosť 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ø  znalosť platných právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva, ktoré určujú práva a povinnosti obce:

Ø  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Ø  zákon č. 329/2018Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,

Ø  zákon č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Ø  Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

Ø  Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

Ø  Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch),

Ø  znalosť platného právneho predpisu pre oblasť pohrebníctva, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony),

Ø  znalosť platného právneho predpisu pre oblasť odchytu túlavých psov, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti),

Ø  znalosť platného právneho predpisu pre oblasť prevádzkovania detských ihrísk   a pieskovísk, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, vyhláška č. 521/2007 Z.z. Vyhláška MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská),

Ø  znalosť platného právneho predpisu pre oblasť deratizácie a dezinfekcie verejných priestranstiev, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Ø  znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady

Ø  znalosť zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

Ø  zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve,

Ø  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ø  manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, precíznosť,

Ø  zvládanie záťažových situácií,

Ø  bezúhonnosť a morálne predpoklady,

Ø  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

Ø  znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet.    

 

D. Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady:

Ø  žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,

Ø  motivačný list, profesijný a štruktúrovaný životopis,

Ø  overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

Ø  overená kópia dokladu o absolvovaní skúšky – prenesený výkon štátnej správy platný podľa vyhlášky č. 462/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie,

Ø  písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Ø  čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

E. Odmeňovanie:

Ø  funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

F.  Predpokladaný termín nástupu:   

Ø  najneskôr január 2021, resp. dohodou.

 

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Vedúci oddelenia životného prostredia“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 07.12.2020 vrátane do 12,00 hod.

 

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 

V Seredi, dňa 16.11.2020                                                       

 

 

                                  

                                                                                               Ing. Martin Tomčányi, v.r.

                                                                                                        primátor mesta

Výberové konanie - vedúci oddelenia životného prostredia.