Zóna v roku 2020

Zóna v roku 2020

Občania a občianske združenia     Mgr. Terézia Bačová Koordinátorka kontaktného centra ZÓNA    
Rok 2020 je v poradí  sedemnástym rokom aktívnej činnosti Združenia STORM, ktoré pôsobí v oblasti sekundárnej prevencie drogových závislostí a znižovania rizík spojených s užívaním drog  v meste Sereď.
Združenie STORM vzniklo v roku 2002 a je akreditovaným subjektom MPSVaR SR. Počas svojej pôsobnosti rozšírilo poskytovanie služieb pre klientov do dvoch krajov, troch okresov a troch miest - Nitra, Trnava a Sereď.
Na základe viditeľnej potreby riešenia situácie v oblasti užívania drog a iných typov rizikového správania Združenie STORM zriadilo v roku 2012 kontaktné centrum ZÓNA. Jeho poslaním je kontaktovať aktívnych injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise a sekundárne ich rodinných príslušníkov a blízkych, obyvateľov mesta Sereď a priľahlých miest a obcí. Služby sú poskytované stacionárnou formou prostredníctvom takých intervencií, ktoré umožňujú a pomáhajú klientom získať pravdivé vedomosti o probléme, motivujú k zodpovednejšiemu, menej rizikovému správaniu k sebe a k svojmu okoliu.
Kontaktné centrum ZÓNA bolo v roku 2020 otvorené pre klientov 3x do týždňa na 5 hodín, 1x do týždňa s cieľom individuálneho poradenstva a 5x do týždňa po 8 hodín sme boli dostupní na telefóne. Počas uplynulých 10 mesiacov prebehlo 142 služieb, klienti nás kontaktovali 1057 krát a prijali sme 30 202 ks injekčných striekačiek od klientov. V rámci služieb sme poskytli 166 x zdravotné poradenstvo, 20 x právne poradenstvo, 58 x sociálne poradenstvo, 14 x poradenstvo v oblasti liečby, 433 x sme klientom poskytli infoservis, 38 x sme pri komunikácií s klientmi využili prvky motivačného rozhovoru, 22 x bola poskytnutá situačná intervencia a krízovú intervenciu sme využili 5x. Okrem iných služieb majú klienti možnosť telefonického kontaktovania sa napríklad s rodinnými príslušníkmi, lekárom, zdravotnou poisťovňou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, za účelom hľadania si práce, či ubytovania. Túto službu využili 35 x.
Okrem spomenutých intervencií a služieb majú klienti možnosť využiť aj sociálnu asistenciu, čo v sebe zahŕňa sprevádzanie klientov na políciu za účelom vybavenia občianskeho preukazu, do sociálnej poisťovne, na matričný úrad či počas nakupovania v potravinách. Táto služba bola poskytnutá 21 x. Klientom sme v tomto roku dopomohli vybaviť 3 občianske preukazy a dokonca klient požiadal aj o starobný dôchodok.
Počas roka prebiehal aj projekt  3P – pomoc, podpora, práca. Do projektu sa zapojilo 16 klientov, odpracovali 91 hodín. Vykonávali upratovacie práce ako v interiéri, tak aj v exteriéri, balili zdravotnícky materiál, vynášali odpad a podieľali sa aj na maľovaní interiéru kontaktného centra ZÓNA.  Za zarobené finančné prostriedky si zakúpili potraviny, občianske preukazy, zaplatili poplatok za vystavenie rodného listu, ubytovanie v nocľahárni, telefónne kredity a taktiež finančné prostriedky využili aj na poštovné.
Aj napriek pandemickej situácií, ktorá sa dotkla všetkých obyvateľov, či už mesta Sereď alebo celého Slovenska, z pozície koordinátorky kontaktného centra ZÓNA hodnotím tento rok ako veľmi úspešný a zároveň aj náročný. Klientom sme dopomohli k zmobilizovaniu síl k tomu, aby čo i len malými krokmi dosiahli zlepšenie svojej aktuálnej životnej situácie. Osobne sa teším z úspechu každého klienta a verím, že služby, ktoré poskytujeme budeme môcť poskytovať aj naďalej.
Dotácia od mesta Sereď vo výške 2000 € bola použitá na zakúpenie zdravotníckeho materiálu, vďaka ktorému sme mohli minimalizovať riziká obyvateľov mesta.
ZÓNA V ROKU 2020ZÓNA V ROKU 2020ZÓNA V ROKU 2020ZÓNA V ROKU 2020ZÓNA V ROKU 2020