Navýšenie miestnej dane za parkovacie miesta

Navýšenie miestnej dane za parkovacie miesta

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď zaviedlo systém vyhradeného parkovania v roku 2012. Výška dane za užívanie verejného priestranstva ( tzv. poplatok ) bola v tom čase určená na 201,30 eur na rok a jedno parkovacie miesto, v prípade osoby ŤZP to bolo 30,- eur na rok a jedno parkovacie miesto. Od tohto dátumu, teda 9 rokov sa výška dane nemenila.
 
Na novembrovom zasadnutí poslanci schválili navýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
 
a)z pôvodnej sumy 201,30 € / jedno parkovacie miesto / rok zvýšenie na 252,29 € / jedno parkovacie miesto/rok. V prepočte na 1m2/deň sa pôvodná sadzba 0,04 €/m2/deň zvyšuje na 0,064 €/m2/deň
 
b)z pôvodnej sadzby vo výške 30 €/jedno parkovacie miesto/rok určenú pre vlastníkov vozidiel, ktorí sú osobou ťažko zdravotne postihnutou a odkázanou na individuálnu dopravu týmto vozidlom sa zvyšuje daň na sumu 51,25 €/jedno parkovacie miesto/rok. V prepočte na 1m2/deň sa pôvodná sadzba 0,006 €/m2/deň zvyšuje na 0,013 €/m2/deň.
 
 
Pri stanovení obidvoch sadzieb sa vychádzalo z platnej normy, ktorá pre jedno parkovacie miesto ustanovuje minimálne rozmery 2,4 x 4,5m = 10,8m2.
 
Zvýšenie predmetných sadzieb nadobudne účinnosť od 1.1.2021. Ročný dopad na rozpočet mesta bude znamenať navýšenie finančných prostriedkov o 17 628,07 €, z toho príjem za parkovacie miesta od fyzických a právnických osôb bude vo výške 16 469,77 € a príjem za parkovacie miesta od ŤZP bude vo výške 1 158,30 €.
Navýšenie miestnej dane za parkovnéNavýšenie miestnej dane za parkovnéNavýšenie miestnej dane za parkovné