Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?

Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?

Mestský úrad     mestský úrad    
V zmysle uznesenia vlády SR č. 693 zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.
Realizovať môžete len:                                                  
·         cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
·         cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
·         cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
·         cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
·         cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
·         cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
·         cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
·         cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
·     cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
·         cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.
Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:
·         máte menej ako 10 rokov,
·         sa viete preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020;
·         Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
·         bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
·         máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,
·         máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
·         ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
·         v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár. 
Zároveň sa musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.
Presné znenie uznesenia vlády nájdete v prílohe.                              Zdroj: https://www.somzodpovedny.sk/
Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?