Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností - pozemkov v lokalite „Malý háj“.

Mestský úrad     mestský úrad    

 

                                                                                                                              Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a) ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž  (ďalej len „OVS“)

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností - pozemkov v lokalite „Malý háj“. Predmetom  OVS je nájom nehnuteľností  vo vlastníctve mesta Sereď v celkovej výmere  23 793 m2,  zapísaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, a to:

·      parcela č. 4012/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 692 m2,

·      parcela č. 4012/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 439 m2,

·      parcela č. 4012/17, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m2,

·      parcela č. 4012/18, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 727 m2,

·      parcela č. 4012/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,

·      parcela č. 4012/20, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2,

·      parcela č. 4012/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,

·      parcela č. 4012/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 m2,

·      parcela č. 4012/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2,

·      parcela č. 4012/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 362 m2,

na účel nájmu:  dočasné uloženie a spracovanie biologicky rozložiteľných  odpadov.

 

Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:

 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.

Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením  č. 208/2020 dňa 21.10.2020.

                                                          

                                                                                                                                                                          Ing. Martin Tomčányi, v.r.

                                                                                                         primátor