Mesto vykoná jesennú deratizáciu

Mesto vykoná jesennú deratizáciu

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä v pivničných a suterénnych priestoroch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami, salmonelózami, leptospirózou a pod. Aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podl'a znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené.
 
Mesto Sereď oznamuje, že v termíne od 14.10.2020 do 23.10.2020 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia. Občania by mali počas výkonu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev mesta dodržiavat pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšiť opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, skládkach komunálneho odpadu.

Fyzické osoby  by mali v tomto termíne vykonať deratizáciu najmä v pivničných priestoroch a pri chovoch hospodárskych zvierat.
 
Mesto vykoná jesennú deratizáciu