Výzva na uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2020

Mestský úrad     mestský úrad    
Mesto Sereď – finančné oddelenie upozorňuje daňovníkov, že III. splátka (posledná) dane z nehnuteľnosti na rok 2020 bude splatná dňom 31.10.2020.
Z uvedeného dôvodu vyzývame daňovníkov, ktorí ešte neuhradili miestnu daň z nehnuteľnosti , aby k uvedenému dátumu  daň uhradili.
V prípade neuhradenia dane z nehnuteľnosti v určenom termíne, mesto Sereď pristúpi k vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných predpisov.
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na finančné oddelenie MsÚ , č. dv. 13,12 na Mestskom úrade v Seredi,
alebo na tel. čísle: 031/789 20 94, kl.: 241, alebo 264