Šport na víkend 09.-11.10.2020

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

Športové podujatia

09. októbra – 11. októbra 2020

________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Športový klub futbalu Sereď - mládež

 

III. liga / Starší žiaci U15 / 10. kolo

10. októbra 2020 v sobotu o 10:00

ŠKF Sereď B – Futbalová škola Róberta Hanka

Športový futbalový štadión Sereď

 

III. liga / Mladší žiaci U13 / 10. kolo

10. októbra 2020 v sobotu o 12:00

ŠKF Sereď B – Futbalová škola Róberta Hanka

Športový futbalový štadión Sereď

 

III. liga / Starší dorast U19 / 10. kolo

10. októbra 2020 v sobotu o 10:00

ŠKF Sereď – FC TOPOĽČANY

Športový futbalový štadión Sereď

 

III. liga / Mladší dorast U17 / 10. kolo

10. októbra 2020 v sobotu o 12:30

ŠKF Sereď – FC TOPOĽČANY

Športový futbalový štadión Sereď

 

_______________________________________________________________

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore                   a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

 

B) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

 

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú  v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie,                         na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

 

Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 

- každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,

- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším                         ako 72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora,

- organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19,

 - hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov                 od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.