Kultúra na víkend 09.-11.10.2020

Kultúra a divadlo     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

KULTÚRA – 09. októbra – 11. októbra 2020

 

PROGRAM KINA NOVA Sereď  

 

Program kina – OKTÓBER 2020

https://storage.cinemaware.eu/223/58/NOVAPROGRAM_202010.pdf

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore                     a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov                        (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)

z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19

nariaďuje

podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona                 č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

 

A) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

- obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade.

 - zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,

 - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

 - pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

 

Podmienky vstupu počas pandémie COVID-19

PODMIENKY VSTUPU OD 11. 06.2020

Pravidlá na vstup a zotrvanie v kine NOVA počas predstavenia :

- vstup aj výstup do kina a z kina len hlavným vchodom popri pokladni
- vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými dýchacími cestami - s výnimkou času potrebného na konzumáciu občerstvenia
- po vstupe povinnosť dezinfikovať si ruky na jednom z našich stojanov                          s dezinfekčným gélom pred pokladňou
- 2 metrový odstup v rade na vstupenku a na vstup do sály a pri vychádzaní zo sály
- šachovnicové sedenie (pred Vami, za Vami a vedľa Vás voľné jedno miesto) po jednom na požiadanie v pokladni po dvoch a viac ak sa jedná o osoby zo spoločnej domácnosti - online predaj a rezervácia nie je možná
- zákaz podávania rúk, premiestňovania nábytku a presádzania sa mimo miesta na vstupenke
- rešpektovať všetky pokyny zamestnancov a v prípade ďalšieho predstavenia opustiť sálu v čo najkratšom čase, aby mohla byť po filme kompletne dezinfikovaná a pripravená na ďalšie predstavenie
Ďakujeme za pochopenie.

 

09. októbra 2020 v piatok

17:00  Máša a medveď: Mášine pesničky

19:30  Noví mutanti

 

10. októbra 2020 v sobotu

16:30 Mulan

20:00 Nádej

 

11. októbra 2020 v nedeľu

16:30  Mulan

20:00  Nádej

_____________________________________________________________

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

 

OtvÁracIE hodINY: OKTÓBER - APRÍL : Ut–So, 09°° - 17°° hod.,

INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Vstup do múzea bude možný za dodržania nasledovných podmienok:

Prekryté horné dýchacie cesty (rúškom, šálom, šatkou a pod.)
Dezinfikovanie rúk pripraveným dezinfekčným prípravkom alebo vlastným
Dodržiavanie odstupu min. 2 m
V jednom okamihu je počet návštevníkov limitovaný

(maximálne traja návštevníci v jednej miestnosti, táto podmienka sa nevzťahuje na deti)
V skupine je počet návštevníkov maximálne 10 osôb

Vstupné:
1€ - dospelí
0,65 € - deti, študenti, dôchodcovia
zdarma - deti do 6 rokov, ZŤP (aj so sprievodom)

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

VODNÝ HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

__________________________________________________________________________

EXPONÁT MESIACA

 

 KRONIKY A ALBUMY SPEVOKOLU ZVON V SEREDI

Zachované kroniky a albumy fotografií z rokov 1925 - 2020 zo zbierky mestského múzea

__________________________________________________________________________

VÝSTAVA

 

Autor DRAHOMÍR PRIHEL a jeho výstava
SKLO A PASTELY
4. 9. 2020 – 14. 10. 2020


Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, M. R. Štefánika 8
Vernisáž výstavy 4. 9. 2020 o 17.00 h
Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
Hudobný hosť: Milan Rigo, huslista, pedagóg
Drahomír Prihel, akademický sochár sa narodil 9. septembra 1956 v Bratislave (Slovenská republika).
V rokoch 1971 – 1975 študoval na Střednej průmyslovej škole sklářskej v Kamenickom Šenove (Česká republika) a v rokoch 1982 – 1987 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Slovenská republika) oddelenie sklárskeho výtvarníctva u doc. Askolda Žáčka. Vo svojej tvorbe sa venuje brúseným skleneným objektom, hutne modelovaným objektom, sklárskemu dizajnu, maľovaným taveným obrazom a vitráži, drevenej soche, soche v kove, maľbe – pastelom. Vytvoril viaceré realizácie vitráží, sklenených objektov, osvetľovacích telies pre firmy i do súkromných domov. Svoje diela vystavoval na samostatných i kolektívnych výstavách okrem Slovenska a Čiech aj v zahraničí v krajinách ako napr. Francúzsko, Holandsko, Egypt. Jeho diela sú zastúpené v galériách krajín Európy, v USA i v Afrike a Japonsku.
V Seredi predstaví svoje nové sklenené diela a výber z pastelov. Akademickému sochárovi novú tvorbu podporil Fond na podporu umenia.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________

 

Z HISTÓRIE ŽENIJNÉHO VOJSKA V SEREDI

 

Výstava potrvá od 27. 08. 2020 do 31. 12. 2020

 

Až hlbší výskum archívnych dokumentov, plánov, fotografií vyhotovených pre vojenské i hospodárske účely, ale i občianske potreby na tomto území mohli priniesť poznatky, ktoré určite obohatia dejiny mesta Sereď i okolia. Výstavu Z histórie ženijného vojska v Seredi pripravil Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi, vedúca múzea Mária Diková a veľkou mierou sa spolupodieľal a horlivo inicioval vznik výstavy predseda Zväzu vojakov SR – Klub Sereď podplukovník vo výslužbe Ondrej Urban, ktorý niekoľko rokov pracoval v posádke Sereď  v oblasti logistiky.

Mestskému múzeu odbornú spoluprácu poskytli partnerské organizácie: Zväz vojakov SR – Klub Sereď, Ženijný prápor Sereď, UN - Veteran Slovakia, VHU - Vojenský historický archív v Bratislave, Vojenský archív – centrálna registratúra v Trnave,  Štátny archív v Nitre – Archív Šaľa a občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi.

Výstava je inštalovaná v chodbe mestského múzea. Prvá časť výstavy je zostavená z posterov, ktoré budú informovať o dôležitých momentoch z histórie  vojenských posádok v Seredi z 30. až 90 rokov 20. storočia.

Návštevníkov výstavy môžu zaujať fotografie, vojenské archívne dokumenty, ale i dokumenty napísané predstavenstvom mesta pri stavbe starých, či nových kasární, ďalej sú to dokumenty notárskeho úradu v Seredi, okresného úradu v Galante z rokovaní s vedením mesta i ministerstvami. Na výstave nechýbajú výstrižky dobovej tlače, ktoré dokumentujú činnosť ženijného vojska na Slovensku i v oblasti záchranných prác, ktoré vykonali pre obyvateľstvo v povojnovom období 40. a 50. rokoch 20.storočia pri oprave mostov, odmínovacích prácach, ale i prácach pri záplavách riek (Váh a Dunaj) až po súčasnosť.  Tiež sa môžu návštevníci oboznámiť aj s poznatkami o brodoch, prievozoch či mostoch na rieke Váh od Trenčína až po Komárno. Zaujať môžu aj fotografie z medzinárodnej vojenskej spolupráce ženijného vojska v 90. rokoch 20. storočia, hneď po vzniku SR. V ďalšej časti výstavy budú vystavené kroniky a albumy, ktoré zachytávajú rôzne okamihy života vojakov v Seredi, nechýbajú predmety vojenského oblečenia, odznaky, medaily a vojenské pomôcky ako napr. buzola či kilometrovník.  

Hlavným cieľom výstavy je ukázať súčasným generáciám vojenskú históriu posádok v meste Sereď v medzivojnovom období, v období 2. sv. vojny, povojnovom období až po súčasnosť. 

_________________________________________________________________________

 

Plánované hromadné podujatia Mestského múzea v Seredi v mesiaci október, ktoré sa mali uskutočniť v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (pôvodne 26. 9. 2020)                   a preložené na 9. 10. 2020 prednášky a koncert zboru Zvon sú zrušené rozhodnutím Krízového štábu mesta Sereď z 1. 10. 2020 v súvislosti COVID-19.                                          Koncert speváckeho zboru Zvon a plánované prednášky sa odkladajú zatiaľ na neurčito.
Históriu speváckeho zboru „Zvon“ bude Mestské múzeum v Seredi prezentovať                        pre návštevníkov aj v rámci denných prehliadok múzea                                                               aj s videoprojekciou v prípade záujmu do konca roku 2020.

V rámci prehliadok múzea musia prevádzkovateľ múzea a návštevníci dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

_________________________________________________________________________

 

Srdečne všetkých pozývame

na prehliadky do Múzejnej záhrady Mestského múzea v Seredi

v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad.

Prehliadky budú maximálne v skupine 10 osôb podľa záujmu

10. októbra 2020 v sobotu od 10.00 do 16.00 hod

  za dodržania opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.

Kultúrno-vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je atraktívna prezentácia                a interpretácia parkov a záhrad Slovenska.

 

Sme súčasťou tohto celoslovenského podujatia

Vikend otvorených parkov a záhrad,

 hlavným organizátorom na Slovensku je Nadácia Národný Trust,

podujatie sa koná pod záštitou ministrov SR - MK a MŽP.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________