Odpovede na interpelácie poslancov MsZ 17.9.2020

Mestský úrad     mestský úrad    
JUDr. Edita Červeňová
1/ Na uliciach Kukučínova, Školská a M. R. Štefánika sa občania sťažujú na zápach z kanalizácie, kvôli čomu nemôžu vetrať. Bolo rokovanie so ZVaK vo veci riešenia tohto problému?
Odpoveď: Aj na  základe Vášho   podnetu   sme  oslovili  Západoslovenskú  vodárenskú  spoločnosť a. s. Nitra (ďalej len ZsVS).  Zástupca  ZsVS  sa vyjadril, že na vyššie uvedených uliciach je verejná kanalizácia priechodná, zároveň ani na jednej z ulíc nebola verejná kanalizácia zaplavená neodtekajúcimi splaškami, ktoré by spôsobovali sedimentáciu a následne zápach. Momentálne majú čistiace vozidlo v oprave, akonáhle bude k dispozícii, pristúpia k prečisteniu predmetných ulíc.
2/ Nájdu sa v rozpočte mesta finančné prostriedky na zvýšenie počtu kamier v meste? Ide o to, že po víkende je mesto plné odpadu, vyzerá to aj ako odpad z predajní. Myslím si, že by to pomohlo čistote v meste.  
Odpoveď: Každoročne mesto Sereď má v rozpočte náklady na obnovu a rozšírenie kamerového systému v meste. Projektami reagujeme na výzvy o nenávratný príspevok na nové kamery, resp. ich kupujeme aj z vlastných zdrojov. V návrhu rozpočtu na rok 2021 je 20.000 € na nové kamery. Dňa 1.10.2020 prebehlo aj pracovné stretnutie, kde ste sa priamo na mestskej polícii informovali o prevádzke kamerového systému v Seredi, resp. o možnosti umiestnenia nových kamier v roku 2021.
3/ Nedajú sa budovy v kasárňach využiť na sociálne bývanie? 
Odpoveď: Budovy v bývalých kasárňach VÁH na sociálne bývanie nie je možné využiť.
 
Ing. Ondrej Kurbel
1/ Dňa 14.7.2020 bola po niekoľkých rokoch napojená monitorovacia stanica kvality ovzdušia SHMU. Do  dnešného dňa nie sú sprístupnené údaje z tejto stanice. Mám informáciu, že bol problém s napojením stanice na elektrickú energiu, hoci hneď vedľa je trafostanica. Je to už vyriešené? Súvisí to s problémom príslušného stavebného úradu, ktorý tlačíme pred sebou?
Odpoveď: Rokovania  o možnosti osadenia Monitorovacej  stanice kvality ovzdušia začali  v roku 2016. Monitorovacia stanica kvality ovzdušia bola na Vinárskej ulici v utorok 14. 7.2020 iba osadená, nie napojená. Pri osádzaní ste boli osobne prítomný. Pracovník SHMÚ Bratislava pri osádzaní stanice povedal, že stanica bude funkčná po pripojení na elektrickú sieť. V stredu 9. 9. 2020 na telefonickú otázku zástupcu primátora k spusteniu monitorovacej stanice do prevádzky povedal, že táto by mala byť funkčná v blízkej dobe.
Spustenie monitorovacej stanice do prevádzky nemá žiadnu súvislosť s problematikou vydávania stavebných rozhodnutí na objekty budované mestom Sereď.
2/ Kedy mesto začne s prípravami a realizáciou sanačných opatrení poškodených častí konštrukcie krovu podľa statického návrhu z marca 2019?  Chápem, že začať so sanáciou pred ukončením OVS nemalo veľký zmysel, teraz však už máme predpokladaný termín na ukončenie II. kola OVS. Privítal by som, keby sa tieto práce aspoň začali, aby sme po otvorení obálok ďalších návrhov vedeli začať s tými časťami, o ktoré investor neprejaví záujem.
Odpoveď: Dňa 21. 9. 2020 sa uskutočnilo osobné rokovanie s projektantom – autorom projektu „Projekt statického zabezpečenia krovu NKP Kaštieľ, č. ÚZPF 2257/1, 03/2019“. Mesto Sereď požiadalo o vypracovanie dvoch (2) verzií rozpočtu:
Rozpočet pre zabezpečenie statiky krovu
Rozpočet kompletného riešenia obnovy klampiarskych prvkov
Zároveň sme urobili predbežný prieskum trhu na vypracovanie havarijného projektu a rozpočtu: „Výmenu poškodených a doplnenie vybraných chýbajúcich odkvapových žľabov a zvodov plus opravu klampiarskych prvkov na kaštieli“.
 
Dušan Irsák
1/ Lipa malolistá pred vchodom do seredského Kostola sv. Jána Krstiteľa rastie už aspoň 70 rokov. Za tú dobu prežila suchá, dažde, mrazy, víchrice atď.  No po celý ten čas skrášľovala okolie kostola. Až do augusta 2020, keď jej listy náhle opadli. Všetky ostatné lipy lemujúce chodník na Ulici M. R Štefánika sú naďalej v poriadku a v dobrej kondícii. Ako je teda možné, že lipa pred vchodom do kostola zoschla a jej listy opadali?
Všetko nasvedčuje tomu, že príčinou bolo pretláčanie plynového potrubia v jej koreňovej sústave. Preto Vás, pán primátor  interpelujem  o prešetrenie z akého dôvodu  lipa ochabla. Ak sa stala chyba, ktorú naznačujem, navrhujem, aby všetky náklady na odstránenie a následné vysadenie nového stromu uhradil, ten čo spôsobil tento stav.
Odpoveď: Objednali sme dendrologický posudok na zistenie príčiny „ochabnutia“ Lipy malolistej pred kostolom. Pred dodaním požadovaného posudku nik z nás si nedovolí špekulovať nad ďalšími krokmi mesta.
 
PaedDr. Slávka Kramárová
1/Športový štadión na Fándlyho ul. Odsúhlasili sme, že štadión bude.  Chcem apelovať, aby zamestnanci úradu pozreli projekt, aby sa začalo čím skôr. Postupne aj športový areál na Komenského ul., aby atletika rozkvitala.
Odpoveď: Projekt atletickej dráhy poznáme. Ktoré konkrétne investičné akcie budú schválené na realizáciu v roku 2021 – tie pripravíme a budeme realizovať.  O návrhoch investičných akcií budeme hovoriť už pri ďalšej príprave rozpočtu mesta Sereď v stredu 21.10.2020.
 
Ing. Mária Fačkovcová
1/ Aké kroky mesto až do dnešného dňa podniklo v uskutočnení svojho zámeru zastrešenia a uzamkýnania kontajnerových stanovíšť? (Dať tento zámer medzi množstvo plánovaných investícií – ako tomu bolo minulý rok – a nechať na poslancov, nech oni o tom rozhodnú svojim bodovaním, mi príde zo strany mesta alibistické a nikdy nepriechodné)
Odpoveď: V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015-2024, ktorý je na viac ako 200 stranách, je množstvo investičných zámerov mesta. Nielen ten, na ktorý sa pýtate. Ak by sme tam nemali nejaký zámer, ku ktorému by bola zverejnená výzva na nenávratné financovanie, nemohli by sme sa o takýto projekt uchádzať.
A k tým krokom mesta: Oddelenie životného prostredia vykonalo v júni 2019 prieskum trhu na nové oplotenie a uzamknutie kontajnerového stojiska. Na základe interpelácie môžeme spracovať aktuálnejší prieskum trhu na zastrešenie a uzamknutie kontajnerových stanovíšť. Dohromady ich máme 94.  Už pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 navrhol prednosta MsÚ vybudovať skúšobne 10 uzamykateľných stanovíšť na veľké kontajnery. Takto zistíme, či uzamykanie stanovíšť prinesie očakávaný efekt. Vieme už aj ako dopadli uzamykateľné stanovištia na sídlisku Meander.
Realizáciu nie je možné vykonať ihneď. Pre zastrešenie a uzamykanie stanovíšť je najprv potrebné rozhodnúť, ktoré stanovištia to budú a zabezpečiť majetkový vzťah k pozemkom pod nimi (ak nie sú v majetku mesta).  Je potrebné uvedomiť si, že cena realizácie tohto všetkého vstúpi do výšky poplatku za komunálny odpad v meste Sereď v nasledujúcom období pre všetkých obyvateľov mesta. Nielen tých na sídliskách. Udržať aktuálnu výšku  poplatku je aj teraz viac ako ťažké. V prípade schválenia tohto projektu poslancami,  pripravíme ho a aj urobíme.
Finančne náročných projektov je veľa. Ako poslanci žiadate vybudovať atletickú dráhu, tenisové kurty, nový futbalový štadión, rekonštruovať kaštieľ, nové cyklotrasy, generel dopravy v meste. Teraz žiadate o informáciu, aké kroky podniklo mesto pre uskutočnenie zámeru vytvorenia uzamykateľných a zastrešených stanovíšť na odpad. Okrem toho stále nemáme zateplené všetky škôlky a školy, potrebné sú úpravy areálov škôl, požadujete výstavbu parčíkov, detských ihrísk a oddychových zón, odsúhlasená je oddychová zóna trhoviska. Potrebujeme opravy ciest a chodníkov, čaká nás spoluúčasť na rekonštrukcii železničného mosta, rekonštrukcia vodovodných a tepelných rozvodov v meste  a to som vymenoval len niektoré z navrhovaných investícií. Pripravíme realizáciu tých investícií, o ktorých spolu rozhodneme pri schvaľovaní rozpočtu a ktoré vieme finančne vykryť. A akou formou sa vyberú investície – to je predsa na Vás poslancoch. Preto ma zaráža, že Vám tu niečo príde ako alibistické a nikdy nepriechodné zo strany mesta.
2/ Je možné zriadiť v meste kompostovisko (napr. v areáli zberného dvora, alebo na našom pozemku v Malom háji, na inom mieste...)? Uvažuje sa dať kompostoviská občanom v rodinných domoch, ako to majú v mnohých iných mestách na Slovensku? S touto požiadavkou ma oslovujú mnohí občania.
Odpoveď: Zriadiť mestské kompostovisko je možné. Zvážiť musíme plusy a mínusy tohto nápadu. Začnime výberom miesta kde ho zriadime a poďme sa pozrieť s občanmi, ktorí Vás takto oslovujú, do miest (prosím nie obcí) ako to tam majú a prevádzkujú kompostáreň a čo občanom mesta toto riešenie prinieslo. Podmienky prevádzkovania kompostárne určuje zákon. Zariadenie na zhodnocovanie bioodpadu musí spĺňať podmienky vyplývajúce z vyhlášky 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Kompostáreň sa musí zriadiť na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Malá kompostáreň, zhodnotí ročne maximálne 100 ton. Za rok 2019 mesto vykázalo 1.700 ton bioodpadu. Do malej kompostárne možno prevziať iba bioodpad z katastrálneho územia obce, v ktorom sa nachádza a ktorý neobsahuje nerozložiteľné prímesi, mastnotu, ropné látky, zvyšky živočíšneho pôvodu. Pri prevádzke malej kompostárne sa musí zamedziť vstupu nepovolaným osôb, musí byť zabezpečený priestor na skladovanie bioodpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie. Malú kompostáreň musí prevádzkovať odborne spôsobilá osoba. V kompostárni sa musí pravidelne merať teplota vznikajúceho kompostu a musí sa zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok počas aktívnej fázy kompostovania. Z toho vyplýva, že vznikajúci kompost musí byť zastrešený alebo sa musí nachádzať v kompostovacích vakoch.
Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách (Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov).
Zriadenie malej kompostárne, ktorá predstavuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov vyžaduje prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA.
Na účel zabezpečenia triedeného zberu bioodpadu zo záhrad si obec určí zbernú nádobu s min. objemom 120 l a frekvenciou zberu max. 1 krát za 14 dní alebo kompostovací zásobník, v ktorom si domácnosť vyprodukuje kompost pre vlastnú spotrebu.
Problém nastáva pri vykazovaní množstiev zhodnoteného bioodpadu pri výpočte miery vytriedenia, kedy by unikali množstvá bioodpadu zhodnoteného v domácnostiach. Od výšky miery vytriedenia závisí poplatok za komunálny odpad.
3/Umiestnenie redukčnej  stanice na plyn (RS)  priamo pred trojičným stĺpom v meste – akým spôsobom sa stalo, že došlo k jej umiestneniu na tomto mieste? Bolo to v súlade s projektom na túto stavbu na základe povolenia na túto stavbu? Prečo tento projekt nebol zverejnený? V súčasnosti je RS už preložená smerom k vinárskym závodom. Kto zaplatí jej prekládku, keďže pre SPP je to práca naviac oproti pôvodnému projektu? Kto je zodpovedný za takto vzniknutú situáciu?
Odpoveď: Pôvodné umiestnenie plynovej regulačnej stanice pred trojičný stĺpom bolo vykonané v súlade so stavebným zákonom. Po zistení, že nadzemná časť stanice je v blízkosti trojičného stĺpa, som písomne požiadal dňa 31.7.2020 SPP distribúcia a.s. Mlynské nivy  44/B Bratislava o rokovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.8.2020. V čase konania mestského zastupiteľstva 17.9.2020 bola regulačná stanica spred trojičného stĺpa už odstránená. Náklady na preloženie objektu neplatilo mesto Sereď.
Zákon pri umiestňovaní regulačnej stanice porušený nebol, preto hľadanie zodpovednosti za vzniknutú situáciu nepovažujem za potrebné.
 
Ing. arch. Róbert Kráľ
1/ Žiadam o aktuálnu informáciu ohľadom záberu verejného priestranstva vo vlastníctve súkromnej osoby v lokalite” Madona park”.
Odpoveď: V mesiacoch jún a júl sa uskutočnili stretnutia s dotknutými občanmi a investorom. V septembri bola podpísaná dohoda s mediátorom, ktorý pomenoval strany sporu. Prvé stretnutia s dotknutými stranami sporu už prebehli. O výsledku budeme informovaní do konca roka.
2/ Ako je zadefinovaný záber verejného priestranstva pred polyfunkčným  objektom Poštová 10 (oproti hasičom)? Je to zeleň alebo odstavná plocha?
Odpoveď: Mesto Sereď nemá prijaté všeobecne záväzné nariadenie o verejnom priestranstve. Plochu pred polyfunkčným objektom na Poštovej ulici funkčne určuje Územný plán mesta Sereď ako zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou, ktorá je označená funkčným kódom ZÚ-13.
S pozdravom
                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi v. r.
                                                                                                            primátor mesta