O živote jednej školy

O živote jednej školy

Školstvo a vzdelávanie     Základná škola Jana Amosa Komenského    
     Každá škola žije svoj život. Aký je, závisí nielen od činnosti jej žiakov a učiteľov, ale aj od prostredia, v ktorom  sa vzdelávajú a pracujú. ZŠ Jana Amosa Komenského  je jednou z tých, v ktorých  život prúdi naplno a vždy sa v nej niečo deje. Napriek obmedzeniam súvisiacim so súčasnou pandemickou situáciou sa život na našej škole nezastavil. A ako pre každý živý organizmus, i pre ten náš školský, je typický vývoj, rast a prispôsobovanie sa zmeneným podmienkam. A keďže spoločnosť a jej potreby sa menia  raketovým tempom, dobrá škola ich dokáže identifikovať a prispôsobiť im vzdelávanie svojich žiakov tak, aby boli na budúcnosť dobre pripravení.
     V uplynulom školskom roku sa u nás s podporou spoločnosti SAMSUNG Galanta začalo so zariaďovaním prírodovednej učebne. Cieľom projektu s názvom Prírodovedná učebňa- miesto objavov je podpora prírodovedného vzdelávania a rozvoj prírodovednej gramotnosti. Táto oblasť má totiž na našej škole dlhoročnú tradíciu. Učebňu sme vybavili novým nábytkom, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou v celkovej hodnote 10 000,-€. Veríme, že aktivitami v tejto učebni nielen vzbudíme u žiakov záujem o prírodovedu či biológiu, ale zároveň podporíme malých bádateľov, aby mohli svoj talent ďalej rozvíjať, objavovať dosiaľ nepoznané a tieto vedomosti ďalej využiť v prospech ľudstva i planéty.
     Druhým úspešným projektom je  Školská knižnica - miesto, kde to žije. Grant bol poskytnutý v rámci Zamestnaneckého grantového programu, ktorého vyhlasovateľom a administrátorom je Nadácia ČSOB. 3000,- € z tohto grantu bolo využitých na interiérové vybavenie priestorov novej knižnice. Cieľom celého projektu bolo vybudovať nielen modernú a funkčnú, ale i priestorovo atraktívnu knižnicu, ktorá poskytne dostatok miesta nielen na individuálne čítanie, ale i na skupinovú prácu žiakov počas a mimo vyučovania i pre štúdium zamestnancov školy. Tieto priestory budú zároveň vhodným miestom na realizáciu rôznych školských i komunitných akcií a podujatí, ktoré budú budovať a udržiavať kladný vzťah ku knihám a čítaniu. K úspešnému zavŕšeniu tohto projektu prispelo okrem Nadácie ČSOB a našej školy i Rodičovské združenie Amosko. Stavebné úpravy podporili dodaním materiálu Stavebniny K+K Sereď  s.r.o., nové knihy nám darovalo vydavateľstvo SLOVART a vzdelávacia skupiny Ateliér LES- Lesný klub Bratislava.
     Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších žiakov. Všetky triedy pre prvákov boli vymaľované, zakúpili sme aj vďaka Rodičovskému združeniu Amosko nové interaktívne tabule a dve triedy sme vybavili novým atraktívnym a funkčným nábytkom, ktorý priestor pre nových žiakov zútulnil a oživil. Farebne sme zatraktívnili triedy žiakov 6. ročníka  i priestor na dvoch chodbách na budove B, ktorý šikovné ruky našich asistentiek urobili krajším nástennými maľbami. Pre starších žiakov sme na chodby zakúpili stolný futbal, pri ktorom môžu počas prestávok v nepriaznivom počasí relaxovať. Zároveň sme upravili šatne, ktoré využívajú starší žiaci. Odstránili sme pozostatky kovových predelov čím sme celý priestor sfunkčnili a zatraktívnili.
    Nielen žiaci však patria k životu školy. Mysleli sme i na zákonných zástupcov a pre nich sme v priestoroch budovy A pripravili a vybavili  komunikačnú miestnosť. Je určená na stretnutia učiteľov či členov inkluzívneho tímu s rodičmi a zákonnými zástupcami.
     Veríme, že všetky zrealizované projekty, zmeny naplnia svoje ciele a prispejú k obohateniu edukačného procesu na našej škole.                             
O živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školyO živote jednej školy