Mesto Sereď vyplatí dotácie na rok 2020 ako pred koronakrízou

Mestský úrad     mestský úrad    
Mesto Sereď zo svojich príjmov ročne prispieva na činnosť školských zariadení, Domu kultúry, poskytuje opatrovateľskú činnosť odkázaným občanom, poskytuje príspevky pri narodení dieťaťa resp, príspevok na stravu seniorom, dotuje miestnu autobusovú dopravu a mnoho iných.
Okrem toho mesto v rozpočte na rok 2020 vyčlenilo ďalšie prostriedky vo výške 290 600 € na dotácie pre podporu neziskových organizácií, občianskych združení, športových klubov. Po vypuknutí koronakrízy na základe zverejňovaných ekonomických prognóz  pristúpilo k prijímaniu úsporných opatrení. Jedným z nich bolo na júnovom zastupiteľstve prijaté zníženie výdavkov na dotácie na rok 2020 o 24 %.
 
Na septembrovom zastupiteľstve prítomní skonštatovali, že zavedené úsporné opatrenia v meste boli postačujúce a hospodárenie mesta napreduje dobre. Dopad koronakrízy na mesto Sereď nie je až taký ako bol pôvodne predpovedaný. Na základe návrhu Školskej, športovej a bytovej komisie boli výdavky na dotácie navýšené na pôvodnú výšku 290 600 €. Mesto Sereď tak v roku 2020 poskytne dotácie občianskym združeniam:
- na podporu športu a telesnej kultúry 202 100 €,
- na realizáciu kultúrnych podujatí pre občanov mesta 16 400 €,
- na aktivity zamerané na spestrenie možností trávenia voľného času detí a mládeže 41 150 € 
- na sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitnú starostlivosť 30 950 €.
 
Dúfame, že aj touto cestou mesto Sereď pomôže občianskym združeniam a klubom prekonať ekonomické ako aj  psychické dopady koronakrízy za účelom pokračovania ich činností.