Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v septembri

Mestské zastupiteľstvo     mestský úrad    
Rokovanie  mestského zastupiteľstva v septembri
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktoré sa konalo dňa 17.9.2020 sa zišlo 18 poslancov. PhDr. Michal Hanus sa z účasti na rokovaní ospravedlnil.
Na septembrovom rokovaní poslanci rozhodli a schválili:
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí bez pripomienok.  Kontrola sa týkala výdavkov na údržbu mesta, verejnej zelene a ihrísk.
- Správu z vykonanej kontroly dodržania Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi mestom Sereď a spoločnosťou TEDADEX, s.r.o. a kontroly faktúr vyplatených za dotrieďovanie biologicky rozložiteľného odpadu bez pripomienok. Kontrola bola vykonaná na podnet poslankyne Ing. Fačkovcovej. Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované, že aj napriek už ukončeným zabezpečením zberu BRO spoločnosťou TEKADEX mesto ušetrilo touto zmluvou nemalé finančné prostriedky pri zabezpečovaní zberu a spracovania BRO.  
- Správu z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami na kapitole 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť a na kapitole 04.5.1. Cestná doprava bez pripomienok. Kontrola bola vykonaná za obdobie roka 2019 a I. polroka 2020 a týkala sa výdavkov na letnú a zimnú údržbu mesta, ktorú mesto vykonáva vlastnými zamestnancami a vlastnými strojmi, čo zabezpečuje pružnosť prác.
- VZN mesta Sereď č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, v znení neskorších nariadení s procedurálnym návrhom poslankyne PaedDr. Kramárovej – ponechať vo VZN termín na zúčtovanie dotácií 15. december.
- VZN mesta Sereď č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď. Prijatím tohto nariadenia bolo určené ochranné pásmo židovského cintorína na Cukrovarskej ulici.
- Informatívne správy o hospodárení Domu kultúry a o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 bez pripomienok.
- Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2020 bez pripomienok. Poslanci ocenili dosiahnuté výsledky hospodárenia za I. polrok 2020, ktoré napriek výpadku podielových daní z príjmovej časti rozpočtu a zvýšeným výdavkom v dôsledku korona krízy, boli priaznivé. Mesto Sereď ako jedno z mála miest zabezpečovalo všetky činnosti a práce v meste aj počas pandémie.
- Realizáciu národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v MŠ Komenského, Sereď a zaviazali sa vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a v prípade potreby ich poskytnúť materskej škole.
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. Poslanci boli informovaní, že  projekty, na ktoré mesto získalo vonkajšie zdroje pokračujú v realizácii.
- Procedurálny návrh PaedDr. Kramárovej, predsedníčky Školskej, športovej a bytovej komisie – vrátenie znížených dotácií na rok 2020 na pôvodnú výšku v oblasti športu a mládeže nasledovne:
OZ Športový klub futbalu Sereď zo sumy 34 612,25 € na sumu 45 983 €,
Športový klub futbalu Sereď a.s. zo sumy 29 790,75 € na sumu 39 721 €,
Asociácia športových klubov Sereď zo sumy 26 958,25 € na sumu 35 811 €,
Hádzanársky klub Slávia Sereď zo sumy 25 291,75 € na sumu 33 689 €,
Športový klub Ice Players zo sumy 7 524,75 € na sumu 10 033 €,
Taekwon Do klub ITF Hong Ryong Sereď zo sumy 8 850 € na sumu 11 800 €,
Slovenský skauting 82, zbor Polaris Sereď zo sumy  8 407,25 € na sumu 10 943 €.
Dotácie sa vrátili na pôvodnú výšku, pre oblasť športu sa zvýšili o 50 000 €, pre oblasť mládeže o 8 428 €, pre sociálnu oblasť o 7 000 € a pre oblasť kultúry o 4 100 €.
- 5. zmenu rozpočtu mesta Sereď, ktorá sa okrem zvýšenia dotácií týkala najmä zahrnutia projektov financovaných z externých zdrojov do rozpočtu mesta  (vybudovanie sochy legionára, nabíjacej stanice pre elektromobily, spracovanie projektovej dokumentácie cyklistickej komunikácie cez mesto), poskytnutia ďalších dotácií pre školy na normatívne výdavky a na výdavky spojené s pandémiou Covid-19 a zabezpečenia zvýšených výdavkov na vybudovanie parkoviska pri Sokolovni.
- Informácie o príprave viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023. Pri príprave rozpočtu sa venuje pozornosť bežným výdavkom: zabezpečiť chod mesta a mestských organizácií, kvantifikovať služby a ich periodicitu, dotácie a iné bežné výdavky. Do budúceho roku prechádzajú projekty, ktoré sú spolufinancované z externých zdrojov (revitalizácia parku D.Štúra, rozšírenie materskej školy D.Štúra, materiálové vybavenie ZŠ, projekt cyklotrasy cez mesto – od mosta po most), ale aj investície, ktoré sa nestihnú dokončiť tento rok (parkovisko pri železničnej stanici a pri Sokolovni a stanovištia bicyklov). Pracovné stretnutie vedenia mesta s poslancami MsZ k príprave rozpočtu sa uskutoční 21.10.2020.
- Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“, ktoré rieši výstavbu rodinných domov v tomto území.
- Nájom pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada na Podzámskej ul. pre M. Vaculovú, na dobu neurčitú.
- Nájom pozemku pod prefabrikovanými garážami na Čepeňskej ul. pre I. Svátkovú a M. Lašáka, na dobu neurčitú.
- Nájom nehnuteľnosti – kaštieľa v Zámockom parku – formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Keďže v prvom kole nebol vybraný žiadny z uchádzačov o nájom kaštieľa, poslanci opätovne vyhlásili súťaž s doplnenými podmienkami a novú komisiu pre výber uchádzača v zložení: Ing. Kurbel, Ing. Horváth, JUDr. Červeňová, Mgr. arch. Petrovič, Ing. Bíro, Ing. arch. Kráľ, D. Irsák.
- Na základe žiadosti I. Forrovej Body Dream, odpustenie nájomného za mesiace apríl a máj 2020 za športovú halu Relax z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s korona vírusom.
- Zámer nájmu pozemku medzi ulicami Veterná a Jasná z dôvodu dlhodobého užívania manželom Henčekovým.
- Zámer nájmu pozemku na Novomestskej ul. pod bývalou „hydrofórkou“ vlastníkovi objektu spoločnosti BAU-TRADE SK, a.s.
- Zriadenie vecného bremena súvisiaceho s uložením kanalizačnej prípojky a revíznej šachty k objektu vo vlastníctve žiadateľov – Ing. Čačaného a Z. Heribana.
- Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta. Účelom tejto smernice bolo vytvoriť pravidlá pre investorov.
- Procedurálny návrh poslanca Dušana Irsáka – súhlas so zapracovaním do záväznej časti Územného plánu mesta Sereď záväzného regulatívu pre parkoviská – riešiť potrebu výsadby drevín počtom výsadby 1 strom na 6 parkovacích miest. Rozčlenenie plochy výsadby zelene o dreviny. Tento súhlas bude zapracovaný do Územného plánu mesta Sereď pri najbližšom otvorení územného plánu.
Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, kompletnú informatívnu správu o činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva