Konferencia a výstava v Archíve v Šali o divadelníctve

Konferencia a výstava v Archíve v Šali o divadelníctve

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    
Dňa 11. septembra 2020 sa uskutočnila v meste Šaľa medzinárodná konferencia Divadelníctvo v regióne. Konferenciu organizovala Spoločnosť Petra Pázmánya, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny  archív v Nitre - pracovisko Archív Šaľa. Podujatie bolo organizované pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Jána Lazara a zúčastnili sa ho splnomocnenec  Vlády Slovenskej republiky PhDr. Ladislav Bukovszky a Mgr. Mária Mrižová, PhD. z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Konferenciu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch archívu, otvoril vedúci Archívu v Šali Mgr. Jozef Meliš, PhD. a odovzdal  pamätnú plaketu  Pro Archivo Šaľa PhDr. Veronike Novákovej, PhD., ktorú jej udelili za prínos v oblasti archívnictva i za jej vynikajúcu prácu v pozícii vedúcej archívu do roku 2019. Na podujatí boli prezentované príspevky maďarských, českých a slovenských archivárov. Príspevky odzneli na tému vzniku, realizácie školských divadelných hier v bývalom Uhorsku ako edukačného prostriedku, u protestantov už na začiatku 16. storočia a od druhej polovice na školách jezuitov a piaristov. Najstaršia známa písomná zmienka o odohraní školského divadelného predstavenia v Uhorskom kráľovstve sa viaže práve k Šali. V roku 1601 v priestoroch dnešného archívu odohrali poslucháči teológie divadelné predstavenie Víťazný Jozef, aby zlepšili edukáciu v biblických vedách (citácia z brožúry DIVADELNÍCTVO V REGIÓNE SZÍNHÁZ A RÉGIÓBAN).  V ďalších príspevkoch prednášajúci  informovali prítomných o svojich poznatkoch o divadelných predstaveniach v meste Nyiregyháza v 19. storočí,
divadlách mestskej časti Városliget, Národnom divadle Nitrianskej župy, histórii divadla v Jihlavě, ochotníckych divadelných predstaveniach v medzivojnovom období v našom regióne, rozkvete ochotníckeho divadla v Žihárci, v tej dobe s prezývkou Malá Viedeň  i venovali sa aj problematike  divadelníctva mládeže kádárovej politiky  (1963 – 1980, Maďarsko) a spolupráci maďarskej a židovskej kultúry v regióne od revolúcie  v roku 1848/1849.
Pod rovnakým názvom  Divadelníctvo v regióne bola zároveň otvorená aj výstava archívnych dokumentov, ktorá vznikla pri príležitosti vyhlásenia roka 2020 za Rok slovenského divadla.  Výstava inštalovaná do chodby na poschodí archívu v Šali bola rozdelená na výstavné časti s názvami ako Školské drámy do konca 18. storočia, Divadlá a divadelníctvo v 19. storočí, Divadelníctvo v medzivojnovom období  1918 – 1938, Jozef Miskovics-Sellyei (1909 – 1942), Obdobie medzi rokmi 1938 a 1945, Divadlo medzi rokmi 1945 a 1989, Festivaly, Ochotníctvo v regióne dnes.  Z obdobia divadelníctva a organizovania festivalov po vzniku ČSR po 50. roky 20. storočia sa na výstave nachádzajú archívne dokumenty aj z ochotníckeho divadelného diania v Seredi a v Šintave (aj divadelníctvo v súčasnosti). Zakladateľom  Učiteľského divadelného seminára v Trnave bol práve učiteľ Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Šintave Ján Jeleň (do seminára v Trnave chodila aj Seredčanom známa učiteľka, ktorá viedla v Seredi aj dievčenský spevácky zbor Mária Bukovská).
Mestské múzeum v Seredi tiež spolupracovalo na výstave a zapožičalo Archívu v Šali zo svojej zbierky fotografie a plagáty z divadiel a festivalov organizovaných v Seredi. Vedeniu a kolektívu Štátneho archívu v Nitre – pracovisku Archív Šaľa želáme veľa úspechov v práci a príprave významných konferencií objasňovania dejín Európy, Slovenska i nášho regiónu. Výstava v Šali potrvá do 30. júna 2021.
Konferencia a výstava v Archíve v Šali o divadelníctveKonferencia a výstava v Archíve v Šali o divadelníctve