Čo je prioritou miestnych médií ? Informovať alebo udávať?!

Udalosti a ľudia     Lucia Partlová    
ČO JE PRIORITOU MIESTNYCH MÉDIÍ ?
INFORMOVAŤ ALEBO UDÁVAŤ ?!
 
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti s ochorením COVID-19 vydal opatrenia s účinnosťou platnosti od 13. marca 2020, podľa ktorých mali byť prevádzky verejného stravovania ako cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, voľno časové zariadenia a iné priestory ako lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky, diskotéky, fitness centrá či kúpele zatvorené.
 
 V deň vydania spomenutého opatrenia, a teda 13.marca 2020 okolo 13. hodiny prišiel do našej kaviarne Coffee Shop Lucy miestny novinár pán Miloš Majko s manželkou a so synom. Objednal si kávu za účelom provokácie a získania dokladu o zaplatení s presným časom jeho návštevy, nakoľko už v čase jeho návštevy sa domnieval že prevádzka musí byť zatvorená. Mojej zamestnankyne sa spýtal z akého dôvodu máme stále otvorené, keď bary majú byť podľa spomenutého nariadenia zatvorené. Pán Majko ma ako majiteľku ihneď kontaktoval aj telefonicky a do 5-tich minút som sa dostavila na prevádzku. Oboznámil ma s nariadením, avšak to nebolo v tom čase právoplatné. Pánovi Majkovi som povedala, že naša prevádzka nie je barom. Na moju otázku či je on kontrolór odpovedal, že nie je, ale že kontrolné orgány si dnes dokážu nedodržanie daného nariadenia odkontrolovať napr. cez e-kasu a účtenky, ktoré podniky vystavujú. Potom zaplatil, vzal si doklad o zaplatení a všetci traja z predajne odišli. Aj z tohto dôvodu som presvedčená, že išlo o provokatívnu návštevu za účelom pošpinenia môjho dobrého mena. Nebola som si vedomá porušenia žiadneho nariadenia, ale po jeho odchode som prevádzku zatvorila a snažila sa overiť si pravdivosť slov pána Miloša Majka.
 
S dátumom vydania 23. 6. 2020 som od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante dostala upovedomenie o začatí správneho konania o uložení pokuty a pozvánku na jednanie. Citujem: „Hliadka MsP prijala dňa 13.3.2020 o 13,40 podnet od občana, v ktorom poukazoval na to, že v prevádzke „Coffee Shop Lucy,“ Nám. Slobody 2893/4, 926 01 Sereď nie je dodržané plnenie opatrenia ÚVZ SR , a to zákaz prevádzkovania zariadení verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z.z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením. Súčasťou oznámenia MsP bol i pokladničný doklad, vystavený na objednávku kávy – espresso s mliekom v tomto zariadení zo dňa 13. 03. 2020 o 13:30 hod. Termín jednania bol určený na utorok 7. 7. 2020.
 
Obrátila som sa na predsedu Slovenskej živnostenskej komory , nakoľko som členom SŽK so žiadosťou, aby preverili čas zverejnenia opatrenia OPL/2576/2020. Predseda Slovenskej živnostenskej komory kontaktoval ÚVZ SR koronapodnety@uvzsr.sk ,podatelna@uvzsr.sk a ruvzga@uvzsr.sk a oznámil, že som pozvaná na správne konanie, na ktorom mi hrozí pokuta, pričom udeľovanie pokút v prvých hodinách 13.3.2020 označil za nekorektné.V informácii uviedol, že má za to, že kompletné opatrenie OPL/ 2576/2020 zo dňa 12.3.2020 bolo zverejnené až 13.3.2020 po 14.00 hod. RÚVZ so sídlom v Galante mi oznámil rozhodnutie, podľa ktorého som nesplnila povinnosť vyplývajúcu fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe ako prevádzkovateľovi zariadenia , spáchala som delikt podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 41 písm. a) zákona č. 355/2007, za čo mi bola udelená pokuta 150€. Voči tomuto rozhodnutiu som sa písomne 31.7.2020 odvolala. V ňom som uviedla toto:
 
 ,,Na základe rozhodnutia číslo : AA/2020/01007/03895 Jk, by som sa chcela odvolať nakoľko som síce uznala svoji chybu, ale v daný deň 13. 3. 2020 nebolo jasné, či patrím do tej skupiny a opatrenia neboli zrozumiteľné a nikomu jasné. Mám za to, že opatrenie číslo“ OLP/2576/2020 nebolo zverejnené na stránke ÚVZ SR, a preto som nevedela či do daného opatrenia patrím, nakoľko mám predajňu kávy spojenú s jej degustáciou. Nemenovaný regionálny investigatívny novinár, ktorý provokatívne vyhľadával senzácie nielenže mi uškodil, ale zároveň chodil s manželkou a maloletým dieťaťom po prevádzkach bez rúška a ohrozoval zdravie vlastného dieťaťa. Mohol byť aj  nositeľom COVID-19, nakoľko je známe, že často cestuje do zahraničia. V tej dobe už boli zatvorené základné školy v Seredi a odporúčalo sa deťom nechodiť do spoločnosti. Požiadala som Slovenskú živnostenskú komoru ako jej členka, o zistenie platnosti spomenutého opatrenia ako aj o presné zverejnenie jeho plného znenia na stránkach ÚVZ SR. Citujem: “Ak je samozrejmosť, že v pandémii ,kde všetci majú strach, pomoc od štátu je pomalá a pre mňa likvidačná, premiér tejto republiky oznamoval, že pokuty v prvých dňoch pandémie sa nebudú ukladať, tak je smutné, že ako samoživiteľka som za mesiac marec 2020 dostala pomoc od štátu 270 € z čoho musím zaplatiť nájom na prevádzku, tovar mi prešiel do záruky a ešte mám zaplatiť pokutu 150 €. Je to nielen ponižujúce ale aj necharakterné. Preto Vás žiadam, aby ste daný problém prerokovali na vyšších miestach a vydali určité odpustenie pokuty v prvých hodinách, kedy opatrenie bolo a možno nebolo zverejnené na stránkach ÚVZ SR.“
 
Vo štvrtok 28. augusta 2020 Som zo Slovenskej živnostenskej komory , Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina dostala túto informáciu. ,,Uvedené opatrenie (OLP/2576/2020) podľa informácií informatikov ÚVZ SR bolo na stránke www.uvzsr.sk zverejnené 13.3.2020 o 17:20 hod.“
 
 Na základe môjho odvolania sa voči rozhodnutiu o udelení pokuty a preukázanému času zverejnenia opatrenia OLP/2576/2020 vydal 18. 8. 2020 RÚVZ so sídlom v Galante rozhodnutie o odvolaní sa účastníka konania – Lucie Partlovej vo veci uloženia sankcie nasledovne: ,,Odvolaniu sa v plnom rozsahu vyhovuje a napadnuté rozhodnutie sa zrušuje“.
 
 Touto cestou chcem pána Miloša Majka požiadať o verejné ospravedlnenie za pošpinenie mena mojej prevádzky, keďže nevychádzal z právoplatných informácii uznesení ÚVZ SR a vychádzal z informatívnych usmernení a jeho domnienok.
 
Lucia Partlová