V Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekan

V Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekan

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V nedeľu 2. augusta 2020 bol vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi v rámci slávnostnej pontifikálnej sv. omše uvedený do úradu farára farnosti Sereď a do úradu nového dekana seredského dekanátu Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave a honorárny assessor.
 
"Koncelebrovanej slávnostnej sv. omši predsedal J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Obradu sa zúčastnil aj generálny vikár trnavskej arcidiecézy Vsdp. ThLic. Peter Šimko, assessor a nový kaplán seredskej farnosti Vdp. Ladislav Mišura i niekoľkí kňazi z dekanátu," povedal Andrej  Macho zo seredského dekanátu a pokračuje: "V úvode slávnosti otec arcibiskup zhodnotil šesťročné pôsobenie doterajšieho správcu seredskej farnosti a dekana Vsdp. Libora Škriputu, kanonika. Ďalej nasledoval oficiálny cirkevno-právny akt uvedenia do úradu farára seredskej farnosti a dekana seredského dekanátu, ktorým prevzal nový farár dekan jurisdikčnú právomoc nad farnosťou a dekanátom. Po predstavení kandidáta na farára a oboznámení sa s jeho životopisom odzneli menovacie dekréty vydané arcibiskupským úradom v Trnave, v zmysle príslušných kánonov Kódexu kánonického práva. Novému farárovi otec arcibiskup odovzdal symbolický kľúč od farnosti a dekanátu. Po prísahe nového farára, dotýkajúceho sa rukou evanjeliára, slávnosť pokračovala bohoslužbou slova.
 
V súvislosti s personálnymi zmenami vo farnostiach otec arcibiskup v homílii poukázal na prípady častého nepochopenia tejto problematiky života cirkvi zo strany veriacich, farníkov, ktorí obviňujú biskupov, že “šachujú s kňazmi”. Otec arcibiskup poukázal na paralelu s Kristom, ktorý apoštolov posielal do sveta slovami: “Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium”, “Choďte a učte všetky národy”. Otec arcibiskup  kládol otázku, či aj Pán Ježiš “šachoval” s apoštolmi? A či dnes napríklad dopravcovia “šachujú” s pilotmi dopravných lietadiel alebo vodičmi kamiónov, keď ich vysielajú na cesty do najrozličnejších kútov sveta, aby svojou prácou slúžili ľuďom…
 
 
Po bohoslužbe slova sme boli svedkami obradu obnovy kňazských sľubov a obradu vyznania viery novým pánom farárom. Nasledoval sprievod po kostole, kedy otec arcibiskup novému farárovi odovzdával všetky miesta v kostole, ktoré kňazskou službou jemu zverenou, majú posväcovať kresťanský ľud – teda kňazské sedadlo (sedes), svätostánok – miesto uloženia Eucharistie, pri ktorom incenzoval Najsvätejšiu Oltárnu sviatosť, krstiteľnicu a spovednicu.
 
Na záver slávnosti sa nový farár a dekan Vsdp. Ján Hallon prihovoril k svojim oltárnym spolubratom a k veriacim. Poďakoval sa otcovi arcibiskupovi za prejav veľkej dôvery zverením farnosti do jeho rúk. Vyzval veriaci ľud, aby svojimi modlitbami vyprosovali pre neho hojnosť Božích milostí prepotrebných do náročnej služby v Pánovej vinici, a aby aj svojimi talentami prispeli do budovania farského spoločenstva a farnosti.
 
Na konci sv. omše zástupcovia veriacich vyjadrili svoju plnú podporu  v modlitbách, ako aj prísľub svojej aktívnej účasti na živote farnosti.
Biskupským požehnaním sa ukončili slávnostné chvíle. V živote duchovného otca Jána Hallona, ako aj v živote našej farnosti začala  nová, spoločná etapa každodenného budovania  Božieho kráľovstva. Nech Pán, Boh, žehná novému pastierovi Serede a jemu zverenému ľudu!"
 
Rozhovor s dekanom Jánom Hallonom pripravujeme.
V Seredi bol uvedený do úradu nový farár dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekanV Seredi bol uvedený do úradu nový farár - dekan