Informácia o prijímaní detí a žiakov v Seredi pre školský rok 2020/2021

Informácia o prijímaní detí a žiakov v Seredi pre školský rok 2020/2021

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
V tomto roku prebiehal zápis detí do základných na území mesta Sereď bez účasti detí.  
Do prvého ročníka základných škôl bolo zapísaných 183 detí. V septembri ale zasadne do školských lavíc 160 prvákov, pretože riaditelia škôl rozhodli o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky u 23 detí.   
ZŠ Jana Amosa Komenského – zapísaných 72 detí,  z toho 9 odkladov.
ZŠ Juraja Fándlyho – zapísaných 85 detí, z toho 8 odkladov a 11 neprijatých detí.
Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda - zapísaných 37 žiakov, z toho 6 odkladov.
(Údaje poskytli riaditeľky škôl v 27. týždni roku 2020).
 
Riaditeľkám materských škôl bolo doručených 219 žiadostí o prijatie, mnohí rodičia si chceli poistiť miesto, a tak podali žiadosti o prijatie na obidve materské školy. Mesto Sereď po zvážení kapacitných možností vydalo usmernenie, aby do materských škôl pre školský rok 2020/2021 neboli prijaté deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Sereď. Deti, ktoré k 1. septembru 2020 nedovŕšia 3 roky, môžu byť prijaté, len ak to kapacitné možnosti dovolia. Na základe toho bolo do materských škôl prijatých 115 detí, MŠ Komenského ul. 41 detí, MŠ Ul. D. Štúra 74 detí. Rozhodnutie o neprijatí dostalo 85 detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v Seredi alebo sú mladšie ako 3 roky.
Informácia o prijímaní detí a žiakov v Seredi  pre školský rok 2020/2021