Informácia k ďalšiemu otváraniu škôl.

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím zo dňa 16. 06. 2020 umožnil zriaďovateľom s účinnosťou od 22. 06. 2020 obnoviť školské vyučovanie vo všetkých školách a všetkých ročníkoch a o obnoviť prevádzku všetkých školských zariadení.
Mesto Sereď sa po posúdení personálnych, materiálnych a priestorových možností s prihliadnutím na návrh riaditeliek dotknutých škôl rozhodlo
obnoviť vyučovanie v 6. – 9. ročníku základných škôl
s účinnosťou od štvrtka 25. 06. 2020.
Informácie k prevádzke škôl budú zverejnené na ich webových stránkach.
Na základe posúdenia zisteného záujmu rodičov po prerokovaní s riaditeľkou ZUŠ ďalej mesto Sereď rozhodlo, že neobnoví vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa. Vyučovanie bude prebiehať naďalej dištančnou formou. Harmonogram odovzdávania vysvedčení zverejní riaditeľka na webovej stánku základnej umeleckej školy. 
Prevádzka nebude obnovená ani v centrách voľného času pri základných školách.
Prevádzka materských škôl zostáva nezmenená tak, ako bol obnovená od 01. 06. 2020.
Rodičia stále majú možnosť dobrovoľne sa rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie. Je potrebné, aby sledovali aktuálne informácie na stránkach škôl.
Všetci veríme, že letné prázdniny budú dostatočne dlhé obdobie na to, aby vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začalo a prebehlo bez prerušení a obmedzení.