Upozornenie na potrebu odstraňovať invazívne druhy rastlín

Upozornenie na potrebu odstraňovať invazívne druhy rastlín

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia.    
Mesto Sereď upozorňuje v súvislosti so zaznamenanými druhmi inváznych rastlín (drevín) v k. ú. Sereď na zákonnú  povinnosť ich odstraňovania v súlade so zákonom   č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Aby sa zabránilo šíreniu inváznych rastlín, žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu inváznych rastlín. Najjednoduchším spôsobom odstraňovania je mechanické (ostrihať alebo orezať súkvetia, prípadne pokosiť plochy s rastlinami pred rozkvitnutím), ktoré spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní  pozemkov kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu.
Zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania  je uvedený v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2  Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „Nariadenie vlády SR“) .
Informačné materiály k inváznym druhom sú zverejnené na webových stránkach Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky:
Na invázne druhy drevín, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR sa v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení nevyžaduje súhlas na výrub.
V prípade, že si  vlastník, správca alebo užívateľ pozemku nebude plniť horeuvedené povinnosti, dopúšťa sa priestupku v zmysle § 92 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane prírody a krajiny.
UPOZORNENIE  NA  POVINNOSŤ ODSTRAŇOVAŤ  INVÁZNE DRUHY RASTLÍNUPOZORNENIE  NA  POVINNOSŤ ODSTRAŇOVAŤ  INVÁZNE DRUHY RASTLÍNUPOZORNENIE  NA  POVINNOSŤ ODSTRAŇOVAŤ  INVÁZNE DRUHY RASTLÍNUPOZORNENIE  NA  POVINNOSŤ ODSTRAŇOVAŤ  INVÁZNE DRUHY RASTLÍN