Aktuálne informácie mesta Sereď v oblasti školstva po ďalšom uvoľňovaní opatrení od 10. júna 2020

Aktuálne informácie mesta Sereď v oblasti školstva po ďalšom uvoľňovaní opatrení od 10. júna 2020

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď na základe aktualizácie Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. júna 2020 opätovne zvážilo priestorové a personálne podmienky škôl a školských zariadení a rozhodlo, že prevádzka materských škôl zostáva nezmenená. Do materských škôl nebudú môcť byť umiestnené deti rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, okrem predškolákov. Nezmenená zostáva aj prevádzka 1. - 5. ročníka základných škôl, školských klubov detí a školských jedální. Elokované pracovisko
Mesto Sereď plánuje od 22. 06. 2020 obnoviť vyučovanie 6. – 9. ročníka základných škôl a základnej umeleckej školy. Preto stanovilo 16. jún 2020 ako termín na prejavenie záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie žiaka v škole. Rodičia žiakov ZŠ sú povinní nahlásiť záujem prostredníctvom EduPage a rodičia žiakov v ZUŠ zaslaním mailu o záujme, resp. nezáujme na  zussered@azet.sk .
 
V tomto školskom roku už nebude obnovená prevádzka centier voľného času.
Základné školy pripravujú aj prázdninovú činnosť, kde je tiež potrebné nahlásiť záujem do 16. júna 2020 nahlásiť záujem:
Letné tábory v ZŠ Jana Amosa Komenského 3 turnusy od 6. júla do 24. júla 2020.
Prázdninová  činnosť školského klubu detí ZŠ Juraja Fándlyho od 6. júla do 10. júla 2020.
 
Poplatky zákonných zástupcov sú stanovené vo VZN mesta Sereď č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v platnom znení - výška príspevku je znížená o pomernú časť za každý deň prerušenia školského vyučovania. Za prerušenie sa považuje, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo ak zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je možné umiestniť v škole z kapacitných dôvodov.
Aktuálne informácie mesta Sereď v oblasti školstva po ďalšom uvoľňovaní opatrení od 10. júna 2020