Obnovená prevádzka seredských škôl

Obnovená prevádzka seredských škôl

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v Materskej škole na Ul. D. Štúra a elokovaných triedach na Cukrovarskej ul., Fándlyho ul. a Pažitnej ul. a v Materskej škole na Komenského ul. A a B a elokovaných triedach  na  Podzámskej ul. Elokované pracovisko na Murgašovej ul. bude z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na elektroinštalácii sprevádzkované najskôr od 8. júna 2020. Strava pre deti bude zabezpečená poskytnutím teplého obeda, desiatej a olovrantu. Do materských škôl nebudú umiestnené len deti zamestnancov „z prvej línie“. Po dôslednom zhodnotení pokynov ministerstva školstva a úradu vereného zdravotníctva, priestorových, personálnych podmienok materských škôl a vysokého záujmu rodičov neumiestnené zostanú len deti rodičov na materských a rodičovských dovolenkách s výnimkou predškolákov. Z celkového počtu 481 detí bude umiestnených 230 detí, t.j. 47,82 %. Prevádzku bude zabezpečovať 70 zamestnancov. V jednotlivých skupinách bude maximálne 15 detí. Prevádzka materských škôl bude v pracovných dňoch od 6.30 do 15.30 hod.  Prevádzka je takto stanovená až do 19. augusta 2020. V čase od 20. augusta do 31. augusta 2020 budú materské školy mimo prevádzky, aby stihli realizovať dezinfekciu priestorov pred začiatkom nového školského roka.
Od pondelka sa obnovuje aj školské vyučovanie na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok v ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ Jana Amosa Komenského, prevádzka ich školských klubov detí a školských jedální. Do základných škôl budú umiestnení všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia prejavili v stanovenom termíne záujem.  Z celkového počtu 727 žiakov 1. – 5. ročníka prejavilo záujem 470 žiakov, t. j. 64,65 %. Maximálny počet detí v skupine je 20. Stravovanie poskytnutím teplého obeda bude zabezpečované  len pre žiakov zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu podľa presne stanoveného harmonogramu. Základné školy nebudú poskytovať doplnkové stravovanie - desiatu. Začiatok vyučovania je stanovený od 7.00 hod. Čas a miesto príchodu pre jednotlivé skupiny žiakov určia riaditeľky. Prevádzka školského klubu detí bude do 16.00 hod. Takto stanovená prevádzka je platná do 30. júna 2020. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania v škole, sa budú aj naďalej vzdelávať „na diaľku“.
O tom, či počas prázdnin budú prebiehať na seredských základných školách letné školy, prípadne či budú organizovať prázdninové denné tábory, rozhodne mesto podľa aktuálnej situácie vývoja ochorenia COVID–19, záujmu rodičov, priestorových a personálnych podmienok  najneskôr do 20. júna 2020.
Mesto Sereď zabezpečilo pre všetky deti textilné rúška, k prevádzke dezinfekčné bezalkoholové prostriedky na ruky s rozprašovačmi, papierové utierky, bezdotykové teplomery a štíty pre zamestnancov materských škôl. Rúška zamestnancom zo Správy štátnych hmotných rezerv budeme distribuovať hneď po ich dodaní.
Vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa a prevádzka centier voľného času zostáva prerušená. 
Od 1. júna 2020 bude obnovené vyučovanie aj v Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Špeciálnej základnej škole a prevádzka DOC Stonožka.
Vážení rodičia,
prosíme Vás, aby ste si pred nástupom Vašich detí do škôl pozorne a podrobne naštudovali pokyny riaditeliek materských a základných škôl. Veríme, že sa nám spoločnými silami, snahou a trpezlivosťou podarí zaistiť bezpečný pobyt Vašich detí v našich školách. 
Obnovená prevádzka seredských škôl