Mesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúženca

Mesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúženca

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Pred niekoľkými dňami obyvateľov Serede opäť potrápil silný vietor, ktorý rozvíril skládku lúženca. Prach bolo vidieť z niekoľko kilometrovej vzdialenosti. Polymetanické čiastočky sa počas takýchto veterných dní šíria do okolitých miest a obcí už viac ako 50 rokov.
 
Odpad po výrobe niklu sa v blízkosti Serede hromadil od šesťdesiatych rokov minulého storočia. V roku 1994 štát predal skládku za 66 700 Slovenských korún. Do dnešných dní skládka niekoľkokrát oficiálne zmenila majiteľa.
 
 
Kopa lúženca má približne 6,5 milióna ton. Jej priemerná výška je 18 metrov, no na niektorých miestach dosahuje až výšku 35 – 40 metrov. Aby sa predišlo prašnosti, časť skládky bola v minulosti zavezená hlinou a zatrávnená.  No stále zostáva väčšia časť voľná a tak pri silnejšom vetre je prach rozptyľovaný do širokého okolia. Obyvatelia sa právom obávajú zdravotných následkov, ako sú alergie, astma či onkologické ochorenia.
 
Ľudia sa niekoľko rokov dožadujú riešenia tejto problematiky. Žiaľ nielen mesto Sereď ale ani štátne orgány nemajú na odstránenie tejto environmentálnej záťaže prakticky žiadny vplyv. Skládka je, ako sme písali vyššie, od začiatku 90. rokov v rukách súkromných vlastníkov. Obyvatelia mesta podrobujú kritike najmä samosprávu, že v danej oblasti nekoná. Či je tomu skutočne tak, som sa opýtala primátora mesta Martina Tomčányiho:
 
"Tento problém súvisí  s bývalou prevádzkou Niklovej huty v Seredi a prášenie poznajú občania mesta Sereď a niektorých obcí už ca 50 rokov. Som  primátorom mesta 10 rokov a v prílohe máte  všetky záznamy a aktivity, ktoré  sme  za  tento  čas urobili v danej veci. O problém sa zaujímalo  mnoho ľudí,  avšak bez výsledku. Naposledy som poskytol všetky materiály týkajúce sa skládky luženca aj novinárovi z portálu  – Aktuality.sk  pánovi  Petrovi Sabovi, ktorý je v súčasnosti členom komisie pre rozvoj  mesta Sereď.  Mnoho ľudí  nevie, že skládka je v súkromnom vlastníctve a mesto  nemá  reálny  dosah na   vyriešenie tohto enviromentálneho problému. Túto skládku ako aj iné enviromentálne záťaže na Slovensku musí vyriešiť  štát  - ministerstvo životného prostredia SR. Dovolím si povedať,  že nielen ja, i starostovia okolitých obcí, ale i všetci občania  nášho regiónu,  privítajú  akúkoľvek aktivitu, ktorá bude  viesť k vyriešeniu  tohto problému."
 
Pre lepšiu informovanosť čitateľov prikladáme záznamy  z  rokovaní a korešpondenciu mesta Sereď s úradmi  ohľadom  vyriešenia problematiky lúženca. Dokument otvoríte kliknutím na príslušný riadok.
 
-  Na stretnutí  s  bývalým ministrom ŽP   p. Sólymosom bola   predmetom  rokovania aj  otázka skládky  luženca   v našom  meste (marec 2017).     
 
 
Ohľadom skládky lúženca sa v  piatok 22. novembra 2019  v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnilo aj stretnutie s profesorkou Evou Michaeli z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a profesorom Ing. Petrom Stanekom, ekonómom, spisovateľom a prognostikom z Ekonomického ústavu vied SR. Na stretnutí boli prítomným podané informácie o enviromentálnej záťaži, ktorú predstavuje polymetalický prach uložený pri bývalej Niklovej hute v Seredi. Záujem  o stretnutie     prejavilo    minimum  ľudí.   V sále   ich bolo  cca  50 !
 
Na stretnutí boli prítomným ponúknuté podpisové hárky s petíciou, v tomto znení.: CHCEM    ŽIŤ    V  ČISTEJ    KRAJINE -   P  E  T  Í  C  I  A.  Podpísaní občania Slovenskej republiky, v snahe začať systémovo riešiť problematiku environmentálnych záťaží, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky o nasledovné:
 
Zaviesť systémové opatrenie k presnej identifikácii nelegálnych a environmentálnych skládok odpadu. Poskytnutie  informácií štatutárom dotknutých samospráv , kto je vo  všetkých prípadoch environmentálnych  skládok za aktuálny stav zodpovedný.
Prehodnotiť súčasnú klasifikáciu skládok a zaradiť ich podľa skutočného nebezpečenstva pre životné prostredie.
Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR zverejniť, v akom čase budú tieto skládky odstránené, ako budú zlikvidované, asanované alebo rekultivované. Kontrolovať povinnosti vlastníkov skládok  a bezodkladne uplatňovať sankcie voči nim  v prípade ich nečinnosti pri likvidácii enviromentálnych záťaží.
 
Petícia ešte nie je ukončená. Aktuálne ju podpísalo viac ako 3 000 občanov SR.
 
Zástupca pre styk s orgánmi verejnej moci , ktorý je uvedený na petičných hárkoch Michal Tóth odovzdal ministrovi životného prostredia SR  15.5.2020 žiadosť o možnosť prerokovania národného projektu, ktorý zabezpečí zvýšenie zamestnanosti, väčší počet pracovných miest, zabezpečí splnenie všetkých noriem  ktoré nám prikazuje EU ohľadne uskladňovania odpadu na skládky a povinnosť skládkovania pod 10 percent odpadu do roku 2030 a samotné zhodnocovanie odpadu s dôrazom na nastavenie cirkulárnej ekonomiky.
 
 
Mesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúžencaMesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúžencaMesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúžencaMesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúžencaMesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúžencaMesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúženca