Odpovede na interpelácie poslancov MsZ prednesené 28.4.2020.

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Mgr. Pavlína Karmažínová:
1.Kedy  príde k reklamácii a oprave chodníka na ulici Cukrovarská pre bytovým  domom 757?
Oprava chodníka na Cukrovarskej ulici pred bytovým domom č. 757 bude vykonaná zhotoviteľom do konca mája 2020, zrejme v týždni od 18.5.2020.
 
2.Obyvatelia Kukučínovej ulice /sídlisko Meander/ - Kedy bude doplnený sľúbený kamerový systém a vyriešená dopravná situácia. Už bolo aj stretnutie s p. Klinkom z oddelenia rozvoja mesta, zatiaľ bez vyriešenia
 O osadení kamier na ul. Kukučínova   (areál Meandra ) sa uvažovalo  v januári 2019, kedy prišla požiadavka z odd. životného prostredia s tým, že kúpu a realizáciu osadenia kamier zabezpečí majiteľ Meandru. Dve kamery sa plánovali osadiť do budúceho vnútrobloku parku Meandra. Nie na parkoviská.  V januári 2020 oslovil p Velický (Vemareal)  mestskú políciu a požiadal o cenovú ponuku na kamery k Meandru. Cenová ponuka bola zaslaná no nikto sa už k realizácii nevyjadril. V súvislosti s osadením kamier na súkromných pozemkoch parkoviskách Meandra, bola taktiež správcovi bytov p. Markovi ponúknutá možnosť, aby si vlastníci bytov zakúpili z fondu opráv kamery s príslušenstvom. Tieto kamery  je možné zahrnúť do monitorovania mestským kamerovým systémom. Z dôvodu zlepšenia dopravno-bezpečnostných opatrení boli na ul. Kukučínovej v neprehľadných križovatkách doplnené dopravné zrkadlá. Po ukončení komplexnej výstavby bude opätovne prehodnotená dopravná situácia.
 
JUDr. Edita Červeňová:
1.Kedy budú odstránené nedostatky na verejnom priestranstve na Novomestskej ul. - prepadnutý chodník, neodbornou manipuláciou poškodené stromy, ktoré je potrebné dosadiť.
Dodávateľ vykoná opravu do 31.5.2020. Náhradná výsadba bude vykonaná v mesiacoch október – november 2020.
 
PaedDr. Slávka Kramárová:
1.Chodníky v meste nie sú v dobrom stave, je potrebné zmapovať stav chodníkov, vypracovať harmonogram opráv.
Stav chodníkov (ako aj ciest) v meste bol  zamestnancami mesta zmapovaný v roku 2018. Zistenia z toho obdobia  sú podkladom pre plánovanie drobných opráv ako aj rekonštrukcií. Vypracovaný  prehľad  priebežne aktualizujeme, aby  o opravách väčšieho rozsahu rozhodli  poslanci pri plánovaní investičných akcií v nasledujúcich rokoch. Tento dokument bude poslancom predložený najneskôr na septembrové MsZ.
 
Dušan Irsák:
1.V akom stave je plánovaná úprava mosta nad železnicou?
Vyjadrenie od Slovenskej správy ciest – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava zo dňa 07.05.2020: Predpoklad uzatvorenia zmluvy so spracovateľom projektovej dokumentácie je máj 2020. Vplyvom aktuálnej situácie budú všetky termíny ohľadom mosta posunuté cca o 5 mesiacov. Na základe uvedeného je predpoklad samotnej realizácie v druhom polroku 2022.
 
2.Odstránené plechové búdy na Čepeňskej  ul. - plánuje sa tento priestor využiť na parkovanie alebo na výsadbu stromov?
O tom ako bude vyzerať tento priestor bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.