Zníženie platu primátora v súvislosti s COVID 19

Zníženie platu primátora v súvislosti s COVID 19

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Vzhľadom na potrebné opatrenia mesta z dôvodu zmiernenia dopadu vplyvu COVID-19 na rozpočet, prijalo mesto viacero opatrení.
 
Primátor mesta Martin Tomčányi  navrhol ešte v mesiaci marec zaradiť do programu na najbližšie MsZ zníženie svojho platu. Tento návrh bol prekonzultovaný aj s predsedníčkou legislatívno-právnej komisie JUDr. Editou Červeňovou a s predsedom finančnej a majetkovej komisie Ing. Bystríkom Horváthom. Plat primátora sa skladá z dvoch častí, zo základného platu ktorý mu patrí zo zákona a z druhej časti - zvýšenie od (0 do 60 %). O znížení súčasného 50 % zvýšenia platu primátora môže rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo. Preto bol tento návrh predložený aj na rokovanie MsZ dňa 28.4.2020.
 
Pre vysvetlenie uvádzame, že  primátorovi patrí podľa zákona plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok ( za rok 2019 to bolo 1092 € ) a násobku podľa §4 ods. 1 zákona t. j. v prípade primátora mesta Sereď násobkom 2,81.  Na základe vyššie uvedeného je základný plat primátora mesta Sereď v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov: 1 092 x 2,81 = 3 069 €. V súlade s § 4 ods. 2 zákona môže mestské zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť maximálne o 60 %.
 
Poslanci na svojom rokovaní MsZ 28.4.2020 postupovali podľa zákona a zrušili pôvodné 50 % - né  navýšenie platu primátora. Zároveň odsúhlasili zvýšenie platu o 35%.  Zjednodušene povedané, pôvodné navýšenie platu primátora bolo znížené o 15 % na  obdobie 5 mesiacov od 1. mája do 30. septembra.
 
Pokiaľ bude situácia s Covid-19 pokračovať aj naďalej, poslanci sa k tomuto bodu môžu vrátiť a termín predĺžiť.
 
Okrem toho bol taktiež znížený plat viceprimátorovi a  zamestnancom MsÚ. K úsporným opatreniam prispeli i poslanci. Prijali  uznesenie, podĺa ktorého sa vzdávajú mimoriadnych odmien za rok 2020.
Zníženie platu primátora v súvislosti s COVID 19