Odpoveď primátora mesta na stanovisko niektorých poslancov MsZ.

Odpoveď primátora mesta na stanovisko niektorých poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Martin Tomčányi    
 
Panie poslankyne, páni poslanci,
 
v čase  veľmi   vážnych problémov  v súvislosti   s pandémiou   musíme  často   riešiť   veci  , ktoré  by  zniesli   aj  odklad.    Aj v tejto dobe  sme trpezliví a vysvetľujeme mnohé skutočnosti.   Priemerný človek, ktorému ide  o vec pochopí  a rozlíši čo je podstatné,  čo  je  druhoradé ,   čo je riskantné, zlé  až zákerné.      
 
O mojom   tzv. „klamstve“  
 
Skutočne    som napísal  vetu  „komisia neprijala ponuku jediného  záujemcu“ . Veta mala znieť  „komisia  neprijala  ponuku   ani  jedného   zo záujemcov“. Ospravedlňujem  sa za toto nepresné vyjadrenie. 
Ako ale   mení  záver   druhej výberovej  komisie  zo dňa  19.4. 2017?
Citujem „ komisia  podľa  bodu 5  vyhlásených  súťažných podmienok neprijíma  žiaden  súťažný  návrh  a vyhlasuje  súťaž  za  neúspešnú.“
 
Členom  komisie   bol   aj poslanec  Michal  Hanus podpísaný pod stanoviskom.   
 
Záver tretej  výberovej komisie zo dňa 13.9. 2017 :
Citujem  „komisia jednomyseľne odporúča   primátorovi  mesta   prijať  a podpísať  súťažný  návrh zmluvy   účastníka: LRL Profitech s.r.o.  so sídlom  v Seredi,  Slnečná  1408“.
 
Členom  komisie bol aj  poslanec  Tomáš  Karmažín podpísaný pod stanoviskom.
 
Čo  sa  týka  schválenej  pôžičky,  predkladateľom materiálu  bol   prednosta   a konateľ  MsBP Tibor  Krajčovič. Počas prerokovania  celého bodu o pôžičke  bol na rokovaní  prítomný  i konateľ  LRL Profitech. Prednosta  vyzval poslancov,  aby mu kládli otázky, ak  im čokoľvek nie  je jasné. Odporúčam  vypočutie    záznamu z prerokovania  tohto  bodu na   MsZ  zo dňa  13.2. 2020   video zánam MsZ (čas 3:40:26 až  3:56:07).
Kto pozná prácu Tibora Krajčoviča musí uznať, že od jeho nástupu do funkcie prednostu v roku 2011 urobil množstvo výborných rozhodnutí v prospech mesta Sereď. Odzrkadlili sa na dovtedy „neriešiteľných“  problémoch (Sokolovňa, G-pavilón, Amfiteáter a podobne).  Verím, že aj aktuálne riešenie bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici formou nájmu a následnej rekonštrukcie bude úspešným projektom.
Je pravda,  že  spoločnosť LRL Priofitech  s.r.o.  nemala  uhradený  nájom za  2 roky  a bola  k tomu  vyzývaná. Je to  však spôsobené  nejednotným   výkladom nájomnej zmluvy. Ako  sa  vyjadril právny  zástupca nájomcu,  nájom sa má platiť  za  užívania schopnú  budovu. Argument,  že plánovali začať platiť  nájomné až po dokončení  výstavby, keď   budova  bude užívania schopná,  považujú  za  logické. 
 
Čo  je  výhodné,  čo je nevýhodné,  je  otázka  pohľadu.
 
Prvá verejná súťaž vyhlásená  v roku 2016 predpokladala prenájom  tejto  nehnuteľnosti  za  1200,- €  ročne. Teraz  v tomto prípade  (LRL)   ak   nájomca  začne  platiť  aj  keď až  po dokončení  mesto bude mať príjem  20 000,- €  ročne.  Ukončíme dlhoročné  chátranie budovy, neminieme  finančné  prostriedky  z rozpočtu  mesta,  pretože ich  na tento účel jednoducho nemáme v rozpočte. Čo  je  na tom nevýhodné? Každý mal   možnosť  prihlásiť  sa  do verejnej  súťaže.  Teraz  po  rokoch je   veľa  premúdrelých. Kde boli ich nápady a riešenia  v dobe, keď  budova chátrala, okolo boli bezdomovci  a veľa  ľudí  sa  na  ten stav oprávnene  sťažovalo?  Vtedajší  stav   sme  chceli   zmeniť.
 
Ďakujem všetkým poslancom,  ktorým  tento  stav  nebol  ľahostajný a zmenili ho. 
 
Pýtať  nájom  20 000 € počas výstavby, keď   budovu ešte nie  je možné  využívať,  považujem  za  nekorektné .  Ak niekto tvrdí,  že toto  nie  je  náš problém, a je to len problém  firmy LRL, dovolím si nesúhlasiť.  
Je to otázka  všetkých poslancov, otázka  slušnosti , charakteru,  férovosti  a dobrých  mravov. 
           
Bez  dôsledného poznania  situácie je  nerozumné  robiť  predčasné   závery  a unáhlené rozhodnutia. V zmluve  sa  hovorí,  že  prenajímateľ môže  zmluvu  vypovedať.
 
Ak  by som  akceptoval výzvu niektorých poslancov a od zmluvy  jednostranne odstúpil, bolo  by   jednoznačne  poškodené mesto  Sereď  a to z nasledovných dôvodov:
1. Ukončenie   výstavby   budovy , ktorá  roky  chátrala by  bolo  v nedohľadne. Hrozil  by  súdny  spor, lebo je  nereálne myslieť si, že podnikateľský subjekt sa len tak vzdá preinvestovaných prostriedkov.
 
2. Mesto by muselo v zmysle  platných  zákonov  uhradiť podnikateľovi  sumu, ktorou zhodnotil  majetok mesta. Ide o čiastku cca 850 000 € . Právny zástupca LRL sa už  v tejto veci ohlásil.
 
3. Mesto  by muselo vložiť   ďalšie  finančné prostriedky, ktoré  sú potrebné  na  dokončenie budovy (cca 1,2 mil. €), ďalšie prostriedky  na zariadenie  a prevádzku.
 
4. Mesto  by  muselo  získať  odborný personál  vhodný   na  prevádzkovanie domova  sociálnych  služieb  a následne  každoročné  financovanie  zariadenia. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov  by  bolo   vypovedanie  predmetnej  zmluvy  nezodpovedné   a pre  mesto nevýhodné.   Preto  som  zmluvu   nevypovedal.  
 
                                                                         MARTIN TOMČÁNYI, primátor mesta Sereď
   
Odpoveď primátora mesta na stanovisko niektorých poslancov MsZ.