Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku-kaštieľ

Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku-kaštieľ

Mestský úrad     Mestský úrad    
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodné verejné súťaže na nájom nehnuteľného majetku, stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.
 
Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu   delená  na tri časti, a to:
 
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.
 
Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky OVS sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
 
Zámery a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uzneseniami  č.216, č. 217 a  č. 218  dňa 12.09.2019.
                                                          
Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku-kaštieľ