Jarná deratizácia na území mesta

Jarná deratizácia na území mesta

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Mesto  Sereď  2 krát ročne vykonáva deratizáciu a to v jarných a jesenných mesiacoch. Deratizácia, teda ničenie hlodavcov, je najúčinnejšia ak je robená celoplošne . Tieto  práce mesto Sereď realizuje výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Už niekoľko rokov tieto služby pre mesto  vykonáva firma Jospa s.r.o. Sereď.  Táto firma zároveň vykonáva dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách. Na všetky práce sú používané len prípravky určené na daný účel schválené Ministerstvom zdravotníctva SR a spĺňajú všetky príslušné zdravotné a technické predpisy.
 
Tento rok bude poverená firma v termíne od 22.4.2020 do 30.4.2020  vykonávať na území mesta monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošnú deratizáciu. Oddelenie životného prostredia žiada občanov, aby počas  deratizácie dodržiavali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami.
 
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné vykonať deratizáciu sami. Ide o v objekty určené na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, skládkach komunálneho odpadu.
 
Fyzické osoby – občania by mali v tomto termíne vykonať deratizáciu najmä v pivničných priestoroch a pri chovoch hospodárskych zvierat.
 
Aktívnym prístupom k regulácii škodcov minimalizujeme príslušné epidemiologické riziko v oblasti verejného zdravia.
Jarná deratizácia na území mesta