Informácia o prijatých opatreniach na zmiernenie dopadu vplyvu COVID-19.

Mestský úrad     Tibor Krajčovič - prednosta MsU    
MESTO+ Dom kultúry
 
Príjmová položka mesto – predpokladaný výpadok bežných príjmov – bez škôl:
 
1. Podielové dane, prvý odhad – 274.100
2. Daň za ubytovanie                    – 8.000
3. SHJ prenájmy                           – 20.000
4. Overenie podpisov                   – 4.000
 
CELKOM dopad na rozpočet:    – 306.100
 
Výdavky  mesto+ Dom kultúry – predpokladané  úspory  bežných výdavkov:
 
1 Výkonné a zákonodarné orgány – 154.000  (mzdy, odvody, materiál, služby, opravy)
2. Policajné služby – 15.000
3. Letná údržba – 1.200  (školenia a materiál – ak neznížime počet kosieb, resp. iné čistiace práce)
4. Cestná doprava a výstavba – 18.600 (menej opráv ciest, čistenie vpustí, poplatky)
5. Odpady – 25.000  (menej externých zvozov kontajnerov zo ZD, menej náhradných smetných nádob)
6. Bývanie – 25.000 (nezačneme v roku 2020 s úpravou bytu na Trnavskej)
7. Verejné osvetlenie – 6.000 (bez vianočnej výzdoby a náhradných chráničov stĺpov VO)
8. Kultúrne, športové a iné spoločenské akcie + sociálne náklady – 23.300
9. Dom kultúry – 38.000
 
CELKOM dopad na rozpočet:   – 306.100
 
Kapitálové príjmy –  predpokladaný výpadok
 
1. Dotácia na "Vnútroblok D. Štúra" – 239.307
 
Kapitálové  výdavky - predpokladané  úspory 
 
1. "Vnútroblok D. Štúra" – 271.902
2. Trhovisko – 275.000
3. Katafalk na cintorín – 1.600
4. Štadión v roku 2020 – 245.000
5. SPOZ – technika – 5.000
6. Chodník Trnavská – 42.000
7. Otázne sú ďalšie investície:
 
a.,Spevnená plocha Železničná + stanovište bicyklov
b.,Parkovisko pri Fare a Sokolovni + stanovište bicyklov (následne aj nájomné na opravy 2 sôch)
c.,Kaštieľ z mestských zdrojov
 
Zatiaľ nevieme vyčísliť
 
-  vplyv výpadku nájmov a potrieb  platenia preddavkov na energie v prenajatých objektoch
-  úspory z prehodnotenia výšky poskytnutých dotácií
 
Predpoklad ekonomického dopadu COVID-19 na oblasť školstva
 
- Výpadok výnosu DFPO na rok 2020               423.549 €
 
odd. ŠRKŠ predpokladá výpadok vo výške 15 % (finančná kríza 2008 mala dopad na výšku výnosu DFPO 16,45 %)
 
- Výpadok vlastných príjmov škôl a školských zariadení z dôvodu prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v sume    181.000 €
(mesto Sereď odpustí zákonným zástupcom povinnosť uhradiť príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za čas, kedy budú tieto mimo prevádzky)
 
Materské školy           32 % (v prípade, že MŠ budú počas letných prázdnin v prevádzke)
                                     41 %  (v prípade, že MŠ nebudú počas letných prázdnin v prevádzke)
                                     ZUŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ 35 %
 
Na základe týchto prognóz boli pre oblasť školstva prijaté tieto opatrenia:
 
1. spracovať návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení so znížením sumy rozpočtovaných výdavkov o 15 %  a zapracovanie zníženia výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach.
2. riaditeľom škôl  pripraviť opatrenia na zníženie bežných výdavkov rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ, ktoré budú schválené v rámci IV. zmeny rozpočtu nasledovne:
Bežné výdavky kryté zo zdroja 41 (finančné prostriedky mesta) vo výške 15 %,
Bežné výdavky kryté zo zdroja 72g (príspevky zákonných zástupcov) vo výške 35 %
Bežné výdavky ZŠ kryté zo zdroja 72g (prenájom budov, priestorov) o predpokladaný výpadok do 30. 06. 2020
3. riaditeľom škôl využiť v maximálnej miere ustanovenia § 250b zákona 66/2020  Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zo dňa 02. 04. 2020
   -Nariadiť zamestnancom čerpanie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019.
   -U nepedagogických zamestnancov (upratovačky, školníci, kuchárky), ale aj učiteľov materských škôl, vychovávateľov školských klubov detí, centier voľného času) uplatniť ustanovenie § 250 b ods. 6 hore uvedeného zákona - zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.
   -V prípade nevyhnutnej práce, ale nie v plnom rozsahu, uplatniť kombinovaný pracovnoprávny režim, (napr. upratovačky v určitých dňoch v rozsahu pracovného času určeného zamestnávateľom dezinfikujú priestory zamestnávateľa, školník v určenom čase kontroluje priestory zamestnávateľa) – za výkon týchto pracovných činností v pracovnom čase týmto zamestnancom prislúcha plat. Rozvrhnúť pracovný čas nepedagogických zamestnancov tak, aby sa na pracovisku nezdržiaval väčší počet zamestnancov a to z dôvodov realizácie preventívnych opatrení za účelom minimalizácie šírenia koronavírusu.
4. Pozastaviť realizácie všetkých schválených investícií pre školy okrem Rekonštrukcie elektroinštalácie MŠ Murgašova (práce už sú realizované, aby v čase letných prázdnin, ak to situácia umožní, mohlo byť v prevádzke čo najviac materských škôl.) .
                                    
                                     Predpokladaná úspora bežných výdavkov škôl  604 549 €
                                     Predpokladaná úspora kapitálových výdavkov   118 769 €
 
V prípade, ak sa uvedená prognóza nenaplní, radi ju upravíme pozitívnym smerom.
 
Ďalšie opatrenia v oblasti miestnych daní a poplatkov:
 
-Výmery za daň z nehnuteľnosti začíname distribuovať od 20.04.2020 právnickým osobám a to zabezpečenou elektronickou poštou. Daňovníci majú možnosť uhradiť daň z nehnuteľností jednorazovou platbou alebo v troch splátkach:
 
1.splátka – do 45 dní od prevzatia rozhodnutia
2.splátka – do 31. augusta 2020
3.splátka – do 31. októbra 2020
 
-Odpady právnické osoby taký istý postup ako pri dani z nehnuteľnosti – začíname od 27.04.2020
-Začiatkom mája začíname distribúciu daní a odpadov pre fyzické osoby. Tým čo majú zabezpečenú el. poštou – elektronicky. Dokončíme aj výmery za záber verejného priestranstva. Distribúcia bude cez dohodárov či zamestnancov, pre ktorých toho času nemáme prácu. Dostanú rúška / respirátory, štíty, rukavice + každý obálky na podpis o prevzatí výmeru. K tomu ku každej obálke aj 1 pero. Daňovník podpíše prevzatie a pero si ponechá.