Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Bezpečnosť     Hasičský a záchranný zbor Galanta    
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante
V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta
od 21.04.2020 o 08:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa  z a k a z u j e :
vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom  z a k a z u j e  najmä:
fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku    požiaru,
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru