Zmena stránkových hodín na oddelení cudzineckej polície.

Zmena stránkových hodín na oddelení cudzineckej polície.

Zdravie     Ministerstvo vnútra SR    
Na základe úlohy zo zasadnutia krízového štábu MV SR sme pristúpili k zmene stránkových hodín na oddeleniach cudzineckej polície nasledovne:
Pondelok 8.00 – 13.00 hod.
Streda 12.00 – 17.00 hod.
Piatok 8.00 – 13.00 hod.
 
Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa nevykonávajú. Postačí ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu.
Štátni príslušníci tretích krajín si môžu požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodeného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať. Upozorňujeme, že pri vstupe do budov kontrolujeme, či cudzinec dodržal povinnú 14 dňovú karanténu po príchode z cudziny. Ak cudzinec nedodrží karanténne opatrenia, alebo ak nebude mať tvár zakrytú ochranným rúškom (prípadne iným spôsobom zahalenú tvár), nebude vpustený na stránkové pracovisko.
Zmena stránkových hodín na oddelení cudzineckej polície.