Polícia upúšťa od ďalších sankcií pre kamionistov a vodičov z povolania - Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Polícia upúšťa od ďalších sankcií pre kamionistov a vodičov z povolania - Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Zdravie     pplk. Ing. Denisa Bárdyová hovorkyňa Prezídia PZ    
Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky policajti až do odvolania nebudú ukladať sankcie a uplatňovať príslušné oprávnenia policajta vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke, ktoré sa vzťahujú na vodičov motorových vozidiel, ktorým dňom 15. 03. 2020 skončila platnosť:
- osvedčenia vozidla na prepravu ADR alebo preukazu vodiča ADR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
- protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením    podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,
kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,
- dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 87 zákona o cestnej premávke,
- dokladu o psychickej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 88 zákona o cestnej premávke.
 
V Slovenskej republike je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí, ( „ADR“ ) aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR, ktorého platnosť skončila po 15.3.2020.
 
Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti (bod 9.1.3.4 dohody ADR).
 
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude zarátavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly, čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel budú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu ADR.
Polícia upúšťa od ďalších sankcií  pre kamionistov a vodičov z povolania - Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou