Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.

Zdravie     ÚPSVaR    
Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
 
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.
Postupy v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia na úradoch práce):
Úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú.
Za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.
Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom.
Nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností.
Nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností.
 
úrad preruší všetky pripravované výberové konania
úrad preruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
úrad preruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov
úrad preruší výkon kontrol dodržiavania liečebného režimu
úrad preruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov, t.j. prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení informovaní
úrad preruší ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít klientom
úrad preruší vykonávanie aktivačných činností
ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu.
 
V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie
úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom
ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu
skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste pri vchode do úradu na recepcii úradu,
doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu
ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu
na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne
preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma OPATRENIA  na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.