Zasadnutie krizového štábu mesta Sereď a prijaté preventívne opatrenia

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
V súvislosti so šíriacim sa korinavírusom prinášame informáciu zo zasadnutia krízového štábu mesta SEREĎ :
 
Dňa 09.03.2020 zasadal krízový štáb mesta Sereď v súvislosti s potvrdenými prípadmi COVID-19 na Slovensku a v okolitých krajinách a prijal nasledovné preventívne opatrenia:
 
-  zistiť u svojich zamestnancov, žiakov, klientov – či sa za posledný mesiac pohybovali v miestach zvýšeného výskytu COVID-19. Pri prejave respiračných príznakov (teplota, kašeľ, bolesti hrdla, svalov a kĺbov) – postupovať podľa usmernenia ministerstva zdravotníctva – volať na tel. číslo: 0800221234 alebo nonstop linku 02/32323838
 
-  ukladáme riaditeľom škôl zabezpečiť informovanie žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie a kontrolu zvýšeného hygienického štandardu.
 
-  prerušiť prevádzku plavárne ZŠ Fándlyho do 31:03 2020
 
-  odporúča všetkým školám a školským zariadeniam zvážiť školské exkurzie a výlety.
 
-  denné centrum seniorov nebude v prevádzke do 31.3.2020
 
-  seniori by mali zvážiť účasť na akýchkoľvek podujatiach – spoločenských, športových, kultúrnych a pod.
 
-  kino NOVA nebude v prevádzke do 31.3.2020. Priestory kina budú dezinfikované.
 
- všetky akcie a podujatia (aj súkromné) v DK Sereď sú zrušené a odložené na neurčito. Priestory DK Sereď budú dezinfikované. Už zaplatené vstupné bude vrátené. 
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA A REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.