Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom Haly RELAX na Mlynárskej ulici.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom Haly RELAX na Mlynárskej ulici.

Mestský úrad     mestský úrad    
                                                                                                                            Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom  haly „Relax“ s priľahlým pozemkom na Mlynárskej ulici  
na dobu určitú, od 01.04.2020 do 31.03.2025,
s podmienkou zachovania účelu nájmu -  voľno-časové aktivity.
 
Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
na úradnej tabuli vyhlasovateľa,  v  sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
 
                                                                                          Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.
                        
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom Haly RELAX na Mlynárskej ulici.