Výberové konanie na mestského architekta Sereď

Mestský úrad     mestský úrad    
Mesto Sereď
                        so sídlom:   Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
                       v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta 
o z n a m u j e,
 
že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
Architekt mesta Sereď
 
A. Náplň práce:
Usmerňovať a konzultovať zámery investorov, zabezpečovať, pripravovať a spracovávať podklady pre obstarávanie, tiež vlastné vypracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry
Poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu
Zodpovedať za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, pripravovať podmienky pre verejné obstarávanie architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, pripravovať materiály na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií
Iniciatívne prinášať návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry
Zabezpečovať stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky územného územia mesta v danej oblasti k verejnosti
Vypracovávať záväzné stanoviská mesta Sereď k investičnej činnosti
Spolupracovať s odbornými oddeleniami Mestského úradu Sereď
 
B. Kvalifikačné predpoklady:                                  
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti urbanizmus a architektúry
odborná prax minimálne 5 rokov po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania
autorizácia AA SKA 
 
C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti: 
znalosť a orientácia pri práci s územnými plánmi, znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 532//2002 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii).
odborná spôsobilosť na obstarávanie ÚPD a ÚPP – výhodou
manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku
bezúhonnosť
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet,
práca – CAD 3D software výhodou
 
D. Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
motivačný list
štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi a tvorbe v oblasti architektúry a územného plánovania
koncepcia rozvoja mesta Sereď – vízie – minimálne na 2x A4
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 
E. Odmeňovanie:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
F.  Predpokladaný termín nástupu:   
1.polrok 2020, resp. dohodou
 
G. Miesto výkonu práce:
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10
 
Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „hlavný architekt mesta Sereď“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 31.3.2020 vrátane do 12.00 hod.
 
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V Seredi,  dňa 21.02.2020
                                                                                                     
                                                                                               Ing. Martin Tomčányi
                                                                                                       primátor mesta