Seminár - ZÁKON 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Seminár - ZÁKON 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Mestský úrad     Mgr. Furman    
Organizácia školení a seminárov – Mgr. Furman
Mestský úrad Sereď
SAPaKS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Vážené dámy, vážení páni,
OŠS v spolupráci s Mestským úradom SEREĎ a SAPaKS-om Vás týmto srdečne pozýva na poradenský seminár
ZÁKON 398/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 
Zmena zákona ustanovuje pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi, či rozširuje povinnosti označovania ľudských pozostatkov.
Rovnako upravuje povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedzuje možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a dopĺňa nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona.
Zákon si kladie za cieľ vyriešiť aplikačné problémy s ochranným pásmom pohrebiska a krematória a to delegovaním právomoci ustanoviť šírku ochranného pásma na všeobecne záväzné nariadenie obce
 
Termín konania  :       5.marca 2020 (štvrtok) od  9,30 hodiny                   
                
Miesto konania: SEREĎ – Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10      
                                        
 Lektori :        Ladislav  STRÍŽ -  predseda SAPaKS-u
                        Vladimír ECKER – podpredseda SAPaKS-u
                        Pavol FINDURA
                        RÚVZ Trnava – kompetentný pracovník
                       
Účastnícky poplatok :  40 eur / osoba  
Účast. poplatok uhraďte na účet VÚB SNV 
č.ú: SK 20 0200 0000 0012 2607 7259 ,resp. vyplatiť priamo pri prezentácii
 
Občerstvenie, :  zabezpečí organizátor
Program :          
1/ Novela zákona č. 131/2010  , ktorá je platná od 1.1.2020
2/ Evidencia hrobových miest
3/ Nájomné zmluvy na hrobové miesta
4/Povolenia potrebné k prevádzke pohrebiska
5/ Prevádzkový poriadok pohrebiska
6/ Riešenie problémov na pohrebisku a pod.
7/ Dovoz zosnulého zo zahraničia a uloženie na cintoríne
 
Informácie, prihlášky:
           OŠS- Mgr. Furman                      IČO: 14 373 297
           Ul. Ing. Straku 4                          e-mail:   oss@stonline.sk 
           052 01  Sp. Nová Ves                 tel.: 0905 350 683                                                                                       
Seminár - ZÁKON 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony