Parlamentné voľby sa blížia

Parlamentné voľby sa blížia

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Raz za štyri roky sa na území Slovenskej republiky konajú  voľby do NR SR. Termín parlamentných volieb bol v roku 2020 stanovený na 29. februára a volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny. 
 
Politici a politické strany sa už niekoľko mesiacov predbiehajú vo volebných sľuboch a snažia sa osloviť voličov na bilboardoch, reklamných spotoch,  diskusiách či tlačových konferenciách. To, ktorá z politických strán sa do parlamentu dostane majú v rukách voliči.  Tí sa môžu rozhodnúť medzi 25 politickými stranami a zvolia 150 zástupcov strán. Medzi kandidátmi sú po prvýkrát  v histórii Slovenska aj Serdčania:  Ján Bihári za stranu Sme Rodina, Slávka Kramárová za Slovenskú národnú stranu, Ľudmila Miklovičová za Demokratickú stranu,  Miroslava Cisárová za stranu Vlasť, Roman Vančo za stranu ĽSNS a Monika Sláviková za stranu Socialisti.
 
Kto môže voliť:
 
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť jezákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody zdôvodov ochrany verejného zdravia.
 
Volič môže voliť na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Môže voliť aj poštou, ak nemá trvalý pobyt na území SR a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
 
Kedy voliť:
 
29. februára 2020 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny
 
 
Ako voliť :
 
V Seredi bude zriadených 13 volebných okrskov. Volič si so sebou musí priniesť občiansky preukaz. Ak volí v okrsku, v ktorom nie je zapísaný, musí preukázať platný hlasovací preukaz, ktorý si predtým vybavil. Volič obdrží hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Volič vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky. Alebo môže na lístku zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Krúžkuje sa poradové číslo a to najviac štyrom kandidátom na zozname. Ak zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať, bude zarátaný len hlas pre danú politickú stranu.
 
Kde voliť :
 
Parlamentné voľby sa blížiaParlamentné voľby sa blížia