Výpisy z II. piliera nežiadajte v Sociálnej poisťovni, ale u svojej DSS

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa upozorňuje sporiteľov v II. pilieri (starobné dôchodkové sporenie), že výpisy o nasporených prostriedkoch zasielajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), nie Sociálna poisťovňa. Povinnosťou DSS je zaslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov k 31. decembru 2019 najneskôr do 29. februára 2020. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov DSS sporiteľom nespoplatňuje. Okrem toho, ak sporiteľ o to požiada, je DSS povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu. Výpisy sporiteľom posiela DSS na poslednú známu adresu ich trvalého pobytu listom, ak sa nedohodnú na inej adrese alebo inej forme zasielania týchto výpisov. DSS je ďalej povinná do 31. decembra 2020 zaslať sporiteľom, ktorým zasiela výpis z osobného dôchodkového účtu v listinnej podobe, výzvu na oznámenie ich adresy elektronickej pošty.
V súvislosti s výpismi zo sporenia v II. pilieri je teda potrebné kontaktovať príslušnú DSS a nie Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa vedie výpisy z individuálnych účtov poistencov, ktoré dokumentujú priebeh poistných vzťahov a vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na sociálne poistenie. Okrem toho, že umožňuje poistencom prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom svojho webu, na požiadanie poistenca výpis zašle aj listom. V súvislosti s II. pilierom poskytuje informácie len vtedy, ak vzniknú nezrovnalosti pri postupovaní príspevkov zo Sociálnej poisťovne do DSS.