Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
referent oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry -
odborný zamestnanec spoločného obecného úradu zriadeného na úseku školstva
 
Náplň práce:
výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,
kontrola kvality podávaných jedál v školských jedálňach,
príprava podkladov pre vydávanie organizačných pokynov  pre riaditeľov škôl v pôsobnosti spoločného obecného úradu školského.
poskytovanie  odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam,
spracovávanie analýz a odborných stanovísk k materiálom predkladaným školami a školskými zariadeniami,
vedenie agendy súvisiacej s poskytovaním dotácie na podporu stravovacích návykov
agenda spojená s činnosťou oddelenia
 
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie  funkcie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pre základnú školu v súlade v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné predpoklady,  požiadavky, zručnosti:
bezúhonnosť
znalosť platných právnych predpisov (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
znalosť práce s PC – Microsoft Office – pokročilý, internet – pokročilý,
komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita,
znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 
Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
kópia dokladu o najvyššom nadobudnutom vzdelaní,
doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
profesijný štruktúrovaný životopis,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 
Odmeňovanie: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu:       1. marec 2020 alebo dohodou
 
Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Referent oddelenia ŠRKŠ“ na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne Mestského úradu v Seredi v termíne  do  07. 02. 2020 vrátane.
 
Na overenie odborných vedomosti a zručností budú pozvaní vybraní uchádzači.
Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V Seredi,  dňa 13. 01. 2020