Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku.

Mestský úrad     odd. ÚP a SP    
MESTO SEREĎ OZNAMUJE,
že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
 
referent na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP):
 
A. Náplň práce:
príprava  podkladov pre  rozhodnutia  obce ako stavebného  úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
príprava  podkladov pre  rozhodnutia  obce ako špeciálneho stavebného  úradu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
príprava  podkladov pre  rozhodnutia  obce ako špeciálneho stavebného  úradu podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
vykonávanie činnosti  štátneho stavebného dohľadu
agenda spojená s činnosťou oddelenia
 
B. Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie  v stavebnom odbore, môže byť aj absolvent
stredoškolské vzdelanie v stavebnom odbore s min. 3 ročnou praxou v odbore
 
C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti: 
znalosť platných právnych predpisov (znalosť stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, cestného zákona, zákona o vodách, správneho zákona, zákona o obecnom zriadení a iných právnych predpisov v oblasti samosprávy a životného prostredia)
znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet
komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita, záujem o prácu v oblasti samosprávy
vodičský preukaz skupiny B
 
D. Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
motivačný list, profesijný a štruktúrovaný životopis
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 
E. Odmeňovanie:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 
F.  Predpokladaný termín nástupu: 1. marca 2020, resp. dohodou
 
Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Referent oddelenia ÚPaSP“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 10.02.2020 vrátane do 10.00 hod..
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
 
Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V Seredi,  dňa 13.01.2020